ملاقات اول

از اينكه با شما و كودكتان در مطب ملاقات می كنيم بسيار خرسنديم ، اين ديدار حدود نيم ساعت تا ٤٠ دقيقه طول می كشد . هدف ما ايجاد خاطری خوش از اولين ديدار می باشد . ابتدا از شما تقاضا می شود پرونده فرزندتان را با دقت پر كنيد بويژه بخش مربوط به تاريخچه بيماری  كه در صورت لزوم ما مراقبت های خاص را در نظر بگیریم . به اين منظور در اولين ملاقات كار درمانی انجام نمی شود ، حتي بيشتر موارد اورژانسی با دارو درمانی از حالت التهابی و درد شديد خارج شده و در جلسه دوم ، درمان بدون درد روی دندان كودک انجام می شود . همچنين در جلسه دوم بدليل آشنايی كودكتان با محيط و ما ،  اضطراب و استرس اوليه او كاهش می يابد و اين مهم به ايجاد رابطه خوب بين دندانپزشک و كودک و موفقيت در انجام درمان با كنترل رفتاری كمک می کند .

پاسخ با حوصله شما به سوالات مربوط به علايق و وضعيت رفتاری او كمک به برقراری ارتباط دوستانه بين ما و كودک شما می كند . معاينه كودک شما با كمک دستياران دوره ديده به راحتی انجام می گيرد و شما در جريان كامل وضعيت سلامت دهان و دندان كودک خود قرار می گيريد و در صورت لزوم به انجام درمان با هم راجع به بهترين روش های مناسب با وضعيت جسمی و سنی او گفتگو می كنيم . در صورت تمايل تمام آموزش های بهداشتی و پيشگيری و نحوه صحيح مسواک زدن مناسب با سن كودک شما توسط بهداشتكار دهان و دندان نشان داده می شود .