اکتشاف و ارزیابی ضایعه پوسیده ( تشخیص پوسیدگی)

بررسی وجود یا فقدان ضایعه پوسیدگی به معیار تشخیصی بکار برده شده بستگی دارد . بطور سنتی حضور حفره ای که عاج را هم درگیر کرده باشد نشان دهنده دندانی پوسیده است که نیاز به ترمیم دارد . با تغییر در شیوع ، بروز ، توزیع ، شدت و سرعت وقوع پوسیدگی ها فلسفه درمانی نیز دچار تحول می شود . بنابراین تمایلی جهانی و رو به رشد در کار بالینی وجود دارد که تا آنجا که می شود از مداخلات ترمیمی به سمت درمان های غیر ترمیمی حرکت شود.

 

ارزیابی و درجه بندی شدت ضایعه پوسیده

یک سیستم قابل اعتماد و معتبر برای ارزیابی و درجه بندی شدت ضایعه پوسیدگی مزایای زیادی دارد ، از جمله :

  • پیشرفت ضایعه می تواند بصورت درست تر نمایش داده شود و تاثیر ارزیابی ها بر کنترل بیماری مشخص شود.

  • کلینیسین ها می توانند خودشان را کالیبره کنند و در نتیجه هماهنگی میان معاینه کنندگان مختلف و یا میان دفعات مختلف معاینه نمودن توسط یک نفر ارزیابی شود .

  • ارتباط میان کلینیسین ، بیمار و والدین را تسهیل می نماید .

  • می تواند ارتباط میان کلینیسین ها ، محققین و دندانپزشکان اجتماعی را تسهیل می نماید .

ICDAS): International Caries Detection System) برای رسیدن به این هدف تاسیس شده است و تلاش های فراوانی برای اینکه اصول آن قابل اعتماد و موثر باشد انجام می گیرد .کدهای تشخیصی این سیستم از 1 تا 6 ، بسته به شدت ضایعه پوسیدگی تقسیم بندی می شوند . اصول اولیه برای تمامی سطوح یکسان است اما تفاوت هایی هم به دلیل خصوصیات هر سطح ( پیت و فیشورها یا سطوح صاف ) و وجود یا فقدان دندان مجاور ( سطوح پروگزیمالی ) وجود دارد .

پوسیدگی دندان

کدها و اصول کاربردی برای ارزیابی و درجه بندی شدت ضایعه پوسیدگی با توجه به سیستم بین المللی کشف پوسیدگی ها

0- سطح سالم

1- اولین تغییر قابل مشاهده در مینا ( تنها توسط خشک کردن طولانی مدت با هوا قابل مشاهده بوده و یا به حدود پیت و فیشورها محدود می شود )

2- تغییرات مشخص قابل مشاهده در مینا

3- تخریب لوکالیزه مینا ( بدون نشانه های کلینیکی قابل مشاهده یا درگیری عاج )

4- سایه تیره رنگ قابل مشاهده عاج

5- حفره مشخص با عاج قابل مشاهده 

6- حفره وسیع مشخص با عاج قابل مشاهده

کشف و درجه بندی شدت ضایعات پروگزیمالی ( سطوح تماس با دندان مجاور )از طریق رادیوگرافی بایت وینگ انجام می گیرد .چگونگی انطباق یافته های رادیوگرافی با اصول ICDAS هنوز معین نشده است . 

بیشتر بدانید :

دندانپزشک ترمیمی با لیزر و ترمیم پوسیدگی دندان

ترمیم توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر

کاربرد لیزر در پوسیدگی دندان و دندانپزشکی ترمیمی

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال