در صورت شکستگی تاج چه کاری باید انجام داد؟

با مشورت یک دندانپزشک اطفال خوب و یا دندانپزشک ترمیمی می توانید مشکلتان را به راحتی حل کنید.

شکستگی های مینا و عاج با اکسپوژر پالپ :

به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر شکستگی عمیق تاج، معمولا در قسمت شاخک های پالپی ممکن است همراه با اکسپوژر پالپ باشند. اگر شاخک در ناحیه لبه انسیزالی اکسپوز شده باشد ممکن است خونریزی نداشته باشد و در نتیجه بدون توجه باقی بماند. اگر پالپ در سطح عمیق تری اکسپوز شود یک نقطه قرمز ممکن است دیده شود.

چندین گزینه درمانی برای شکستگی تاج با اکسپوژر پالپ در دندان های شیری در دسترس است که شامل پالپتومی، درمان کانال ریشه و خارج کردن دندان می باشد. حیات بافت و مدت زمانی که از آسیب سپری شده، نوع درمان را مشخص می کند. اگر بافت پالپ زنده باشد، پالپتومی سرویکال می تواند انجام شود. Ram و Holan پیشنهاد می کنند که پالپتومی پارسیل برای حفظ حیات پالپ در یک دندان شیری جوان با اپکس باز و دیواره های عاجی نازک انجام شود.

درمان شکستگی تاج دندان توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر

اکسپوژر پالپ برخی اوقات از نظر پنهان مانده یا مورد بی توجهی قرار می گیرد و درمانی برای آن انجام نمی شود که در این صورت پیامد غیر قابل اجتناب، نکروز و عفونت پالپ و به دنبال آن تورم یا فیستول است. اگر تحلیل التهابی خارجی ریشه به طور وسیعی مشاهده شد و یا اگر فولیکول جوانه دندان دائمی زیرین تحت پروسه التهابی قرار گرفته باشد، دندان باید هرچه سریعتر خارج گردد. بدون درمان رها کردن این دندان ها احتمال آسیب به انسیزور دائمی را افزایش می دهد. اگر شواهدی از تحلیل التهابی خارجی ریشه وجود نداشته باشد. برخی دندانپزشکان تلاش می کنند که با انجام پالپکتومی کامل، آن ها را نگه دارند. اصول این درمان شامل خارج کردن کامل پالپ نکروتیک، پرکردن کانال ریشه یا یک خمیر قابل جذب و فراهم نمودن ترمیم زیبایی تاج می باشد. انسیزورهای دائمی که انسیزورهای شیری شان عفونی و درمان ریشه شده اند، نقایص مینایی خفیفی را نشان می دهند که این نقایص به پروسه التهابی و بیش از حد اینسترومنت کردن در طول پروسه درمان کانال نسبت داده می شود.

مطالب مرتبط :

پیش آگهی به دنبال شکستگی پیچیده

شکستگی ریشه به چه دلیل رخ می دهد؟

شکستگی های تاج چیست و چگونه درمان می شود؟

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال