رشد و تکامل کودک پس از زایمان

دندانپزشک ترمیمی با لیزر در متن زیر رشد و تکامل فرزند شما را در دوره های نوزادی و کودکی را برای شما آورده است:

پس از زایمان قد می تواند در 3-2 سال اول زندگی با اندازه گیری طول در وضعیت سوپاین تعیین شود .بعد از 3-2 سالگی طول ایستاده می تواند ترجیحا با استفاده از استادیومتر متصل به دیوار اندازه گیری شود .قد با شرایط زیر اندازه گیری می شود:بدون کفش شانه ها در مقابل دیوار ، بازوها به سمت پایین و صورت به سمت جلو . چشم ها باید به صورت افقی با سوراخ گوش خارجی در یک خط قرار گیرند .مقادیر این سه اندازه گیری ثبت می گردد .استادیومتر باید به صورت روزانه تنظیم گردد .مهم این که ، نسبت های بدن ( مانند محیط دور سر، نمای صورت ، قد در حالت نشسته و طول بازو ) می توانند در تشخیص افتراقی اختلالات رشدی کمک کننده باشند. این مسئله به راحتی با ارزیابی قد نشسته همراه با محاسبه نسبت قد نشسته به قد ایستاده حاصل می گردد. بدین ترتیب می توان اندازه گیری کرد که آیا نقص رشدی متناسب یا نامتناسب ( مانند هیپوکندروپلازی) بوده است. دامنه مرجعی برای این نسبت وجود دارد .تغییرات در طول می تواند طبق مدل نوزادی-کودکی-بلوغ (ICP) که توسط کالبرگ توصیف شده به صورت فاز رشدی نوزادی ، کودکی و بلوغ باشد.اکثر کودکان الگوی رشدی مشخصی از این فازها را دنبال می کنند .

نوزادی

بعد از کاهش وزن اولیه مختصر در حدود 10% وزن زمان تولد ، رشد طی ماه های اول پس از تولد به صورت افزایش سرعت رشد جنین طی سه ماهه سوم به میزان 30g/day و 3.5cm/month می گردد.بعد از آن , کاهش سریعی در سرعت رشد، هم در وزن و هم در قد روی می دهد .با این حال این دوران نشان دهنده فاز اصلی رشد در طول زندگی است همراه با افزایش 3برابری در وزن در مدت بیش از 6 ماه.مطالعات در مورد فاکتورهای تنظیم کننده رشد طی این دوره از زندگی بسیار کم است .اما تغذیه و شرایط زندگی نقش اصلی را دارند . اخیرا، سازمان جهانی سلامت (WHO) یک نمودار مرجع جدید رشدی را برای نوزادان براساس نوزادان شیرخوار کشورها و نژادهای مختلف تحت شرایط اجتماعی اقتصادی مطلوب زندگی می کنند، منتشر کرد .این نمودار اختلافات قابل توجهی در الگوهای رشدی این کودکان پیدا نکرد ، که این مسئله تفاوت های ژنتیکی که می تواند در آینده آشکار شود را نشان می دهد.

رشد و تکامل کودک پس از زایمان

کودکی

در این فاز ،رشد نسبتا مداوم می باشد و کاهش تدریجی در سرعت رشد طی زمان روی می دهد . از 2 تا 4 سالگی کودکان تقریبا 7 سانتی متر و 2 کیلوگرم در سال رشد می کنند . بعد از 6-5 سالگی این میزان تقریبا به 5 سانتی متر در سال کاهش می یابد . این فاز رشدی به هورمون های تیروئید و رشدی وابسته می باشد .

بیشتر بدانید :

خدمات دندانپزشک ترمیمی با لیزر

دندانپزشک ترمیمی با لیزر و ترمیم پوسیدگی دندان

لیزر برای دندانپزشک ترمیمی با لیزر

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال