روش ناحیه ای در دندانپزشکی بدون درد

روش ناحیه ای در دندانپزشکی بدون درد را برایتان شرح دادیم .این روش شامل گزینه هایی هم می شود که به شرح زیر می باشند.

شروع (onset) : بی حسی موضعی بافت های نرم به وسیله  تکنیک انفیلتراسیون تقریبا با همه بی حس کننده های موضعی سریعا رخ می دهد. هرقدر نفوذ بافت بیشتری مورد نیاز باشد، تغییر ذاتی در شروع همانطور که قبلا ذکر شد نقش مهمتری خواهد داشت. به طور کلی در دندانپزشکی بدون درد شروع اثر برای هر داروی تجویز شده به صورت بلوک انفیلتراسیون کوتاهترین برای بلوک اعصاب محیطی، فرعی، طولانی تر و برای بی حسی سطحی (topical)، طولانی ترین مدت شروع را خواهد داشت.

دندانپزشکی بدون درد

طول مدت عمل (duration) : طول مدت عمل بی حس کننده ها بسته به نوع روش ناحیه ای به کار می روند، بسیار متفاوت است. این ویژگی ممکن است برای مواد متخلف بر اساس ویژگی های فارماکولوژیک ذاتی آن ها متفاوت باشد. برای مثال لیدوکائین یک درصد با اپی نفرین (1.200000) با انفیلتراسیون، مدت عمل 416 دقیقه با بلاک عصب ulnar 178 دقیقه با روش epidural 156 دقیقه و با بلوک نخاعی 94 دقیقه خواهد داشت. جهت انفیلتراسیون دندانی در ماگزیلا یا بلاک (IAN) در ماندیبل، لیدوکائین 2 درصد با اپی نفرین 1.100000 طول مدت بی حسی بافت نرم متوسط 180 تا 300 دقیقه و مدت بی حسی پالپی 40 تا 60 دقیقه دارد. کاربرد مپی واکائین 3 درصد تقریبا 20 دقیقه بی حسی پالپی را به دنبال انفیلتراسیون ماگزیلاری و 40 دقیقه به دنبال block IAN را ایجاد می کند. مدت زمان بی حسی بافت نرم، در هر دو روش تا 120 تا 180 دقیقه است.

عوامل دیگر

دوز : کیفیت، زمان شروع، طول مدت بلاک بی حسی موضعی می تواند با افزایش دوز ماده به وسیله استفاده از غلظت بالاتر یا حجم بیشتر بهبود یابد. افزایش دوز دارو و باید به علت ایجاد سمیت محدود شودف با این وجود برای ایجاد اثر پایدار بلاک بی حسی موضعیف باید غلظت و حجم کافی از بی حس کننده ها را تا حد امکان نزدیک به عصب مورد نظر تجویز نمود.

 

مطالب مرتبط :

بیهوشی عمومی با دندانپزشکی بدون درد

ریسک پوسیدگی در دندانپزشکی بدون درد

کاهش اضطراب دندانپزشکی با دندانپزشکی بدون درد

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال