پیشگیری از اضطراب ناشی از مراجعه به دندانپزشک

پیشگیری از ترس و اضطراب ناشی از مراجعه به دندانپزشک در شرایط اورژانسی بسیار سخت می باشد زیرا غالبا کودکان بدون داشتن توانایی لازم برای تحمل ، تحت درمان های ناخوشایند و دردناک قرار می گیرند . در اینگونه موارد که شرایط درمان دندانپزشکی سخت و خاصمی باشد ، کودکان بدون داشتن احساس کنترل در مواجهه با درد قرار می گیرند . بنابراین بیشتر دندانپزشکان قبل از انجام چنین درمانی درجه فوریت شرایط را ارزیابی کرده و درمان های جایگزین احتمالی را بررسی می کنند . دندان درد دلیل روشنی برای انجام درمان دردناک برای کودک مقاوم و بی میل نمی باشد . زیرا معمولا دندان درد سپری شده و توسط مسکن ها درمان می شود . حتی عفونت پالپ یا فک نیز نمی تواند دلیل باشد زیرا ممکن است توسط آنتی بیوتیک ها برطرف شود .

هنگامی که یک شرایط اورژانسی اتفاق می افتد و کودکی را که قادر به تحمل درمان مطلوب نیست درگیر می کند ، باید در جستجوی روش های درمانی جایگزینی بود که درمان دردناک یا ناخوشایند را تا زمان ایجاد تحمل رفتاری در کودک به تاخیر بیاندازد . باید در نظر داشت که اصل مهم آن است که قبل از انجام دادن هر نوع درمان باید از رضایت بیمار و والدین او مطلع شد ، و قبل از اتخاذ تصمیم باید روش های جایگزین مختلفی به آنها ارائه شود .

با این حال ، بسیاری از موارد اورژانس در دندانپزشکی کودکان نیازمند مداخله فوری است . قبل از درمان ، برخی موارد باید مدنظر قرار گیرد :

  • استفاده از آرام بخش همراه با تکنیک تدریجی اکسپوژر ، احساس و خاطره بیمار از درد و استرس را تقلیل می دهد
  • درگیر کردن والدین کودک در روند آماده سازی و در صورت ضرورت در محدود کردن کودک ، موجب افزایش احساس کنترل در کودک و کاهش احساس تهاجمی در کودک خواهد شد . 

دندانپزشک

در تصمیم گیری برای درمان از نظر اخلاقی ضروری است که خود درمان و روش های درمانی برای کودک در چشم انداز طولانی مدت مفید باشد . اگر دندانپزشک مجبور باشد بین دو روش یکی را انتخاب کند . روشی را که اثرات طولانی مدت بهتری دارد . باید قبل از روش های دیگر که در کوتاه مدت موثر است انتخاب شود .

بیشتر بدانید :

ترس از دندانپزشک و برخورد دندانپزشک با اطفال

ترس دندانپزشکی و مشکلات کنترل رفتاری

دندانپزشکی بدون درد چیست ؟

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال