چگونه جلوی پوسیدگی دندان کودکان را بگیریم؟

 شایع‌ترین پوسیدگی دندان شیری کودکان، پوسیدگی تغذیه با شیر است.

پوسیدگی‌هایی در سن یک ، 2 یا 3 سالگی در دهان نوزاد به وجود می‌آید که علت آن، مصرف شیرهای شبانه و عدم پاک کردن شیر از روی دندان‌ها است. این پوسیدگی‌ها ابتدا در دندان‌های جلوی بالا پدیدار می‌شود که اگر ادامه پیدا کنند دندان‌های آسیای اول را نیز درگیر می‌کنند. این پوسیدگی‌ها خیلی سریع و پیشرونده هستند و در کودکانی که شیر را در شب به طور مرتب مصرف کنند یا شیر در دهان بخوابند رخ می‌دهد.

اگر شیر را به عنوان غذا به کودک بدهیم یعنی یک ساعت به بچه شیر بدهیم و بعد دهان بچه را با کمی آب پاک کنیم یا اینکه گاز استریل خیس روی دندان‌های بچه بکشیم تا شیرینی شیر از روی دندان‌ها پاک شود؛ بدین ترتیب می توان از این پوسیدگی وحشتناک جلوگیری کرد. اگر دندان‌های جلوی کودک خراب شود درمان آن بسیار مشکل است چرا که سن کودک پایین است و برای درمان می‌بایست به بیمارستان مراجعه و بیهوش شود.

از طرفی نگهداری این دندانهای پوسیده تا سن 6 تا 7 سالگی که دندان‌های دیگر جایگزین شوند بسیار سخت است چرا که ممکن است پر کردگی بیفتد یا اینکه مجبور شویم دندان را بکشیم که در آن صورت هم ، دندان‌های بعدی برای درآمدن با مشکل مواجه خواهند بود.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال