یک دندانپزشک باید یک روانپزشک باشد

در مطالب گذشته در مورد ویژگی های یک دندانپزشک خوب , دندانپزشک اطفال و … گفتیم در ادامه مبحث گذشته در مورد اینکه یک دندانپزشک باید یک روانپزشک باشد صحبت می کنیم :

بیماران از نظر شخصیتی به چهار گروه تقسیم می شوند . با شناخت و آگاهی به موارد ذیل در طرح درمان و آشنایی با خصوصیات بیماران ، کمک زیادی به بیمار می شود .

دندان پزشک٬دندانپزشک٬دندانپزشک اطفال٬

1- بیمارانی که از نظر مالی غنی هستند اما از نظر dental IQ ضعیف هستند :

( این بیماران هزینه ها را پرداخت می کنند اما در حفظ و نگهداری کارهای دندان پزشکی دقت نمی کنند این بیماران بسیار انتقاد می کنند .)

2- بیمارانی که از نظر مالی غنی هستند و از نظر dental IQ بالا هستند :

( این بیماران هزینه ها را کامل پرداخت می کنند و کارهای دندان پزشکی را خوب حفاظت می کنند ، بنابراین بسیار پر توقع هستند )

3- بیمارانی که از نظر مالی و از نظر dental IQ ضعیف هستند :

( این بیماران به علت اینکه نه از درمان های دندان پزشکی حفاظت میکنند و بهداشت ضعیفی دارند و نه از عهده ی هزینه ها بر می ایند ، بهتر است به مراکز دانشگاهی و یا کلینیک های دولتی معرفی شوند )

4- بیمارانی که از نظر مالی ضعیفند اما از نظر dental IQ بالا هستند :

( این بیماران درمان های دندان پزشکی را به خوبی حفاظت می کنند . با توجه به وضعیت مالی بیمار و لزوم رعایت حال این بیماران ، باید امکان پرداخت هزینه ها ، در دراز مدت را فراهم نمود این بیماران بهترین مبلغین دندان پزشک  هستند )

مهم این است که بیماران بدانند که چه کارهایی برایشان انجام شده و قدر زحمات دندان پزشک را بدانند . دوم محفاظت از درمان های انجام شده و سوم وقت و زمانی که برای درمان گذاشته می شود . همچنین هزینه های سنگینی که بیمار تقبل کرده و در نهایت نتیجه ی مطلوب بدست آمده است . شایسته نیست بخاطر عدم رعایت بیمار نتیجه ی مطلوب صورت نگیرد در این حالت است که باید با شناختی که از نظر احساس مسئولیت هایی که بیماران نسبت به بهداشت و حفاظت از دندان ها انجام می دهند و با شناخت از موارد گفته شده در مورد شخصیت بیماران ، درمان های مناسب با وضعیت این گونه از بیماران انجام می شود .

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال