10 خصوصیت یک لبخند زیبا را بدانید

برای درک کاربرد لیزر در طراحی لبخند ، ابتدا باید روش ارزیابی شکل لبخند را دانست . با دانستن 10 خصوصیت یک لبخند زیبا می توان فهمید که به دنبال چه هستیم و چه انتظاری داریم :

1 – نسبت طلایی دندان های قدامی فک بالا ( از کانین تا کانین )، که در آن لترال :1 ، سانترال :1/6 و قسمت قابل دید کانین در حد 6/. عرض لاترال تعیین شده است .

2 – ارتفاع و پهنای سانترال : نقطه آغاز بررسی هر لبخند زیبایی دندان های سانترال است . اگر سانترال ها مربعی و طویل باشند ، نسبت های طلایی رعایت نخواهد شد و این ناهمگونی ، بقیه دندان های موجود در قوس را کم اهمیت می سازد . نسبت ارتفاع به پهنای یک دندان سانترال باید در حد 75-80% باشد که اگر کمتر از 75% گردد ، دندان زیادی بلند و اگر بیشتر 80%باشد ، دندان کوتاهتر از حد طبیعی خواهد بود .

3 – مدلاین و یکدستی قوس : مدلاین خط عمودی است که از مرکز صورت می گذرد . حتی اگر بینی صاف نباشد ، مدلاین باید در مرکز صورت قرار گیرد و صاف باشد . قوس فک نیز باید عمود بر مدلاین یا موازی چشم ها باشد مگر آنکه چشم ها در یک خط نباشند .

4 – انحراف اگزیالی : دندان ها بایست دارای یک انحراف مزیالی اندک نسبت به محور طولی خود باشند . این انحراف اگزیالی از محور ژنژوال تا مرکز لبه اینسایزال یا در کانین تا نوک اینسایزال خواهد بود . دندان های سانترال دارای کمترین انحراف هستند که هرچه به سوی پرمولر اول برویم ، این انحراف از محور اگزیال بیشتر می شود . از دندان پرمولر به طرف دیستال ، انحراف اگزیالی ثابت باقی می ماند .

5 – خط لب پایین و رابطه آن با لبه اینسایزال : لبه های اینسایزال دندان های فک بالا باید در امتداد خط لب پایین باشد ، بدون آنکه در حالت استراحت تماسی با آن داشته باشد . وجود این تماس تنها برای افزایش زیبایی یا کارایی توجیه پذیر است .

6 – نقاط تماس بین دندانی می بایست در نزدیکی لبه های اینسایزال سانترال ها باشند و هرچه به طرف عقب برویم ، تماس ها سرویکالی تر خواهند بود . 

7 – هر چه به طرف عقب می رویم ، اندازه دندان ها بتدریج کوچکتر می شود و این کوچکتر شدن دندان ها به شکل مداوم و وتقارن است .

8 – اگر یک خط عرضی از دندان کانین تا کانین بکشیم ، در 92% موارد پاپی اینسایزیو نصف می شود .

9 -تقارن بافت لثه : ارتفاع لثه در دو طرف مدلاین باید متقان و کانتور آن در دندان های مشابه چپ و راست یکسان باشد .

a2-300x179

10 – کانتور و تراز بافت لثه ای : اگر یک خط فرضی از لبه لثه دو دندان کانین فک بالا بکشیم ، کانین ها و سانترال ها در یک خط و لبه لثه دندان لترال 1-2mm کوتاه تر از این خط خواهند بود . طراحی لبخند تا اندازه ای حالت شخصی دارد و در مناطق جغرافیایی گوناگون متفاوت است .

لیزرهای دندانپزشک برای ایجاد تغییر و اصلاحات در دو بخش آخر موارد فوق : تقارن و کانتور بافت لثه قابل استفاده می باشد .

بیشتر بدانید:

دندانپزشکی بدون درد یا استفاده از لیزر

خدمات دندانپزشک ترمیمی با لیزر

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال