کنترل درک درد در کودکان

درد یک پدیده پیچیده چند بعدی است که به وسیله پروسه های فیزیکو شیمیایی در سیستم اعصاب مرکزی(CNS) و محیطی ایجاد می شود. در دندانپزشکی بدون درد به توضیح و شرح دندانپزشک اطفال درک درد می تواند به طور مشخصی تحت هر کدام از مکانیسم های میزبان، از جمله داروها، تحریک محیطی، پروسه های شناختی و احساسی و وشعیت های فرهنگی و اجتماعی تغییر یابد.

در زمینه نظری درد ممکن است به عنوان زنجیره ای در نظر گرفته شود که مرزهای برای هر فرد به صورت متفاوت محدود می شود. در انتهای پایین تر این زنجیره آستانه درک درد وجود دارد. آستانه درک درد حداقل مقداری از تحریک وارد به بافت است که باعث احساس ناراحتی در فرد شود. آستانه تحمل درد، تحریکی به شدت دردآور در بالای زنجیره درد است  که فرد نتواند آن را به طور معقول تحمل کند و در جستجوی راهی برای کاهش دادن دندان درد باشد. تعیین آستانه درک درد معمولا همراه با شرایط آزمایشگاهی است؛ اما، تحریک شدیدتر، نزدیک یا بیش از آستانه تحمل درد ، بیشتر در شرایط کلینیکی و بحث دندانپزشکی بدون درد مطرح می شود.

کنترل دندان درد در دندانپزشکی بدون درد

اکثریت قاطع داروهای مورد استفاده در دندانپزشکی جهت کنترل درد و اضطراب تجویز می شوند. بطور کلی حذف حس درد در کارهای دندانپزشکی نیازمند بلوک کردن درک درد به صورت محیطی با استفاده از بی حسی کننده های موضعی، یا به صورت مرکزی یا بیهوشی عمومی است. اضطراب به طور نسبی، یا کامل به وسیله تکنیک های آرام بخشی دارویی یا غیر دارویی یا هر دو کنترل می شود. کنترل درد و اضطراب در شرایط کلینیکی واقعی به مقدار مشخصی با هم همپوشانی دارند.

بهترین تکنیک برای کنترل درد و اضطراب وجود ندارد. یک عمل کننده ممکن است تکنیک مطلوبی داشته باشد، اما یک تکنیک برای همه بیماران دندانپزشکی در همه موقعیت ها مفید نیست. یک دندانپزشک محتاط و خرمند، دانشی کاربردی از چندین تکنیک و گزینه دارد و بر اساس ویژگی فردی، مناسب ترین روش را برای هر بیمار خاص انتخاب می کند. در برخی موارد، این امر ممکن است نیازمند ارجاع باشد.

 

مطالب مرتبط :

داروهای بی حسی موضعی

نقش سیستم عصبی مرکزی در دندانپزشکی اطفال

زمان شروع اثر در بی حس کننده های موضعی

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال