لیزر دیود همراه با فلوراید موضعی چه تاثیری روی دندان دارند؟

لیزر دیود به همراه فلوراید موضعی روی مینای دندان های شیری

گرچه اخیرا شیوع پوسیدگی های دندانی در بسیاری از کشورها کاهش یافته، اما هنوز هم جز رایجترین بیماری در بین کودکان است. بنابراین روش های پیشگیری از این پوسیدگی ها به جای درمان باید به عنوان یک هدف اساسی در نظر گرفته شود. ثابت شده که فلوراید تراپی یک متد تاثیرگذار روی افزایش مقاومت مینای دندان در دمینرالیزاسیون بوده است. فلوراید موضعی می تواند از پیشرفت جلوگیری کند یا اینکه پروسه پوسیدگی دندان های شیری را به تعویق بیندازد.

اخیرا از لیزر که روشی جدید است برای پوسیدگی های دندانی استفاده می شود. لیزرتراپی به عنوان روشی جایگزین برای تغییر سطح دندان و افزایش مقاومت دندان در برابر اسیدها موردبررسی قرار گرفته است.

چندین پژوهش اثر تابش لیزر بروی مینای دندان صورت گرفته، یا به تنهایی یا به همراه ترکیب فلوراید. نشان داده شده که استفاده ترکیبی از لیزر و فلورایدتراپی اثیر هم افزایی دارند. لیزر تاثیر فلوراید روی دندان را به طور شگفت آوری بالا برده، هم با با تشکیل فلوراید کلسیم و هم در ساختار بلوری آن.

چندین پژوهش در رابطه با لیزرها نشان داده که ترکیب فلورایدها در این موارد چقدر تاثیرگذار بوده است. با این حال، هنوز هم مشخص نیست که کدام یک نتیجه بهتری دارند. در بین این لیزرها، لیزر دیود ویژگی های منحصربه فرد بسیاری دارد : هزینه کم در مقایسه با لیزرهای دیگر، اندازه کوچکتر و کاربرد آسان آن در دهان به خاطر فیبرهای نوری.

چندین مطالعه بروز تاثیر تابش لیزر روی مینای دندان گزارش شده است، چه به تنهایی و چه در ترکیب با فلوراید. نشان داده شده که استفاده ترکیبی از لیزر و فلوراید اثر هم افزایی دارند. لیزر اثر فلوراید روی ساختار مینای دندان را به صورت سطحی با تشکیل فلوراید کلسیم و نیز ساختار بلوری افزایش می‌دهد.

چه متد و متریالی در این پژوهش استفاده شده؟

دندان های مورد استفاده در این مطالعه، دندان های شیری کشیده شده در دانشگاه شهید صدوقی یزد بوده اند. 45 دندان مولر اصلی بدون هیچ پوسیدگی روی سطح مینای دندان و باکال انتخاب شدند.دندان ها تا زمان استفاده و در دمای مطبوع در آب مقطر نگهداری شدند. ریشه هر دندان جدا شد و تاج به دو نیم تقسیم شد، با استفاده از یک دیسک الماس دوبلوکه با سرعت کم (باکال و لینگوال) .

اسلب های مینا (2×2×4 mm) از هر بلاک تهیه شدند و سپس در رزین اکریلیک جاسازی شدند. اسلب ها با کاغذهای کربید سیلیکون 300, 600 و 1200 گریت و آلومینای 0.2 و 0.05 میکرون صیقل داده شدند.

تعداد پایه میکروهاردنس هرکدام از نمونه ها با استفاده از دستگاه تست Vickers micro-hardness اندازه گیری شدند. به همراه یک الماس هرمی شکل زیر 50 گرم برای 5 ثانیه. تعداد Vickers microhardness ها با تست اندازه گیری شدند. تعداد میکروهاردنس هرکدام 3 بار و میانگین رکورد آن ها ثبت شد.

فلوراید و لیزر دیود
سپس نمونه ها به طور تصادفی در سه گروه حاوی 30 نمونه قرار گرفتند :

گروه 1 : استفاده از وارنیش 5% NaF

گروه 2 : 5% NaF روی مینا به همراه تابش لیزر دیور در طول موج 980mn با قدرت 5 وات.

گروه 3 : استفاده از وارنیش 5% NaF روی سطح مینا با تابش همان لیزر با قدرت 7 وات.

تنظیمات پارامترها در هردو گروه استفاده شدند : لیزر در مود پالس.

و دوره پالس و وقفه پالس هردو 30ms بودند : 15Hz، فیبر نوری به قطر 600 μm و زمان تابش : 30 ثانیه. فاصله تابش هم 5 میلی متر با استفاده از هولدر سفارشی و مینایی که تحت تابش لیزر در مود اسکن بوده.

بعد از 24 ساعت وارنیش از سطح نمونه ها با قدرت مسواک دندان برداشته شد، و آب مقطر. در نهایت سطح میکرو هاردنس همه نمونه دوباره تحت همان شرایط اندازه گیری شدند.

نتایج به دست آمده در این پژوهش چیست؟

در هر سه گروه، میزان میکروهاردنس به طور شگفت اوری بعد از درمان سطحی افزایش یافت. با این حال میکروهاردنس بعد از درمان تغییرش خیلی در بین گروه ها متفاوت نبود.

و در نهایت چطور؟

استفاده ترکیبی از لیزر دیود و فلوراید وارنیش موضعی روی سطح مینا هیچ تاثیر اضافی قابل توجهی روی مینا در مقاومت به پوسیدگی دندان نشان نداد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال