آیا شستشوی ریشه دندان در اندو دندان لازم است؟

تاثیر شستشوی ریشه روی مقاومت میکروتنسیل باند در برابر دنتین بعد از ترموسایکلینگ و نگهداری در آب به مدت طولانی.

اشاره ای بر شستشوی ریشه دندان

ایریگیشن کانال ریشه در طی درمان اندودنتیک بسیار ضروریست. برای اینکه آماده سازی شیمیایی ـ مکانیکی موفقیت آمیز باشد. عملکرد ایریگنت های اندودنتیک برای آماده سازی و ضدعفونی کانال ریشه می باشد. این ایریگنت ها هیچ تاثیری روی سطح دنتین ندارند یا با متریال ترمیمی مداخله دارند.

مروری بر تاثیر شستشو در اندوی ریشه دندان

پیوند چسب های باند در دنتین اینتگریت به طور متفاوتی در طول زمان رفتار می کند. هدف از این مطالعه هم ارزیابی تاثیر طولانی مدت نگهداری در آب و ترموسایکلینگ روی مقاومت سیستم چسب های میکروتنسیل باند در برابر دنتین اینتگریت شده با محلول های اندودنتیک است.

شستشوی ریشه دندان

60 دندان مولر بعد از پاکسازی بخش اکلوزال و قرار گرفتن در معرض دنتین با گریندینگ، استفاده شدند. نمونه ها با 2.5 درصد NaCOI به مدت 30 دقیقه اینتگریت شدندو سپس 17درصد با EDTA به مدت 5دقیقه اینتگریت شدند. به همراه 6 گروه همراه با سیستم چسب G1 و چسب G2-Clearfil SE، G3 و G4 با تک باند 2؛ چسب G5 و G6-XP. این دندان ها با کامپوزیت نگهداری شدند و تحت ترموسایکلینگ قرار گرفتند. بعد از نگهداری، مونتاژ دندان و یا ترمیم آن برای به دست آوردن چهار استیک حدودا  2 میلی متری، برای تست میکروتنسیل و مقاومتش استفاده شدند.

نتایج به این شرح بود که با استفاده از تست ANOVA دوطرفه و تست Tukey آنالیز شدند. تفاوت های چشمگیری در بین چسب ها دیده شد. هیچ تفاوت چشمگیری در مقاومت باند میکروتسنیل ها دیده نشد. بین نمونه ها بعداز 24ساعت نگهداری بدون ترموسایکل و بعد از 6 ماه نگهداری با 12,000 سایکل.

مقاومت باندها یا چسب های G5 و G6 بعد از ایریگیشن با 2.5درصد VaOCI و 17درصد EDTA به طور چشمگیری با دیگر گروه ها متفاوت بود. نگهداری طولانی مدت در آب و ترموسایکل هیچ تاثیری روی مقاومت دنتین دربرابر مقاومت چسب نداشته است.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال