لیزرهای YAG و Diode رو کانال های ریشه چه تاثیری دارند؟

تاثیر Nd : لیزرهای YAG و Diode روی آپیکال سیل کانال های ریشه، با AH Plus و  Mineral Trioxide مبتنی بر مواد معدنی تری اکسید پر شده است.

موفقیت درمان اندودنتیک بستگی به تعدادی عوامل دارد که شامل یک تشخیص صحیح و برنامه درمانی درست، پاکسازی مناسب، و شیپ سیستم کانال ریشه، و مسدودسازی کانال ریشه می‌باشد.

مسدودسازی مناسب سیستم کانال ریشه ، نقش مهمی در پیشگیری از نشتی های باکتریایی و مجدد آلوده سازی سیستم کانال ریشه را دارد. حذف بافت های پالپ نکروتیک، میکروارگانیسم های باقی مانده، تراشه‌های عاجی و بقایای آن و لایه اسمیر تولیدشده در طی ابزار اندودنتیک، یک شریط لازم برای درمان موفقیت آمیز عصب کشی می‌باشد.

چندین مطالعه نشان داده است که روش‌های آماده‌سازی کانال ریشه، در نتیجه تهیه لایه اسمیر می‌باشد، که به دیواره های دنتین می‌چسبد، و اجازه جاافتادن باکتری ها را می‌دهد. لایه اسمیر همچنین دسترسی به محلول‌های irrigating و داروهای داخل کانالی به توبول های عاجی را محدود می‌سازد.

بنابراین حذف لایه اسمیر میزان سیلینگ و مقاومت در برابر نفوذ باکتری‌ها را بهبود می‌بخشد. چندین مطالعه در رابطه با کاربرد سدیم هیپوکلوریت پیشنهاد می‌شود تا اجزای ارگانیک لایه اسمیر را پاکسازی کند ،و اسید اتیلن دی آمین تترا استیک دی سیدم برای حذف اجزای غیرمعدنی لایه اسمیر استفاده می شود، که به یک سطح صاف و تمیزی از دنتین برسیم.

لیزرها ابزارهای ارزشمندی در درمان ریشه هستند، و به نظر می رسد طول موج های مختلف لیزر می تواند جمعیت میکروارگانیسم های در حال رشد در کانال ریشه را کاهش دهد.

تابش لیزر همچنین باعث تغییرات قابل توجهی در دیواره های عاجی کانال ریشه می شود. تابش لیزر با ذوب عاج و انسداد توبول های عاجی می تواند بر نفوذپذیری عاج تاثیر بگذارد.

شواهد نشان می‌دهد که لیزر گارنت آلومینیوم ایتریوم دوپید نئودیمیم توسط ساختارهای معدنی مانند کربنات هیدروکسی آپاتیت و فسفات جذب می‌شود.

لیزر دیود ابزاری نسبتا جدید است که به دلیل داشتن اندازه کوچک و الیاف نازک انعطاف پذیر، محبوبیت روزافزونی در اندودنتیکس پیدا کرده و برای استفاده در کانال های ریشه خمیده استفاده می‌شود.

لیزر دندان | لیزرهای YAG و Diode

چه متد و متریالی برای بررسی این لیزرها استفاده شده؟

این مطالعه تجربی آزمایشگاهی روی 96 دندان انسان تک ریشه‌ای و تک کاناله، انجام شده است.

کانال های ریشه‌ای با استفاده از ابزارهای دوار ProTaper® تهیه و به طور تصادفی به شش گروه 16نفره تقسیم شدند. لیزر دیود 940-nm (گروه 1) و سیلر AH Plus® (گروه 2)، سیلر AH Plus® (گروه 3)، لیزر دیود 940 نانومتری و سیلر مبتنی بر MTA (گروه 6)، و همچنین گروه های کنترل مثبت و منفی. برای ارزیابی ریزنشت از مدل نشت باکتری ها استفاده شد. ارزیابی کیفی آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شده است.

داده ها با تجزیه و تحلیل واریانس دوطرفه در سطح معناداری از 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتیجه تحلیل مربوطه چه بوده است؟

از نظر آماری اختلاف معناداری بین گروه های آزمایشی و شواهد آن وجود داشت. گروه های تحت لیزر ، ریزنشت آپیکال کمتری در مقایسه با گروه های تحت لیزر نشان ندادند، گرچه تفاوت آماری معنی داری نداشتند.

و در اخر :

تابش لیزر به عنوان مکمل آماده‌سازی کانال ریشه تاثیر مهمی بر میزان ریزنشت آپیکال ندارد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال