مزایای فیشور سیلانت دندان کودکان

تاثیرگذاری فیشور سیلانت دندان و فواید آن ها در بحث دندانپزشکی کودکان 

حساس ترین دوره پوسیدگی دندان های مولر دائمی، مرحله رشد آن هاست که مینای دندان هنوز کامل درنیامده و معمولا برای کودک سخت است که سطح این دندان ها را مسواک بزند.

سیلانت شیارها و فیشورهای دندان با فیشورسیلانت های با پایه رزین می باشد که یک روش ثابت شده برای جلوگیری از پوسیدگی های اکلوزال می باشد.

تفاوت در چسبناکی سیلانت ها در نفوذ فیشورها متفاوت می باشد، همچنین مقاومت آن ها در برابر سایندگی.

چه موادی برای فیشور سیلانت استفاده شده؟ برای چه سنینی انجام می شود؟

چندین کودک درگروه های سنی 6 تا 9 سال بررسی شدند، با چهارتا مولر که تازه بیرون زدند.

سیلانت ها به صورت تصادفی با استفاده از تکنیک جداسازی و تقسیم در دهان، روی مولرهای دائمی اولیه صورت گرفتند.

ارزیابی سیلانت ها به صورت وقفه های مرتب، در طی 12 ماه انجام شده که با استفاده از معیارهای سیمونسن در ماه های دوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم و دوازدهم صورت گرفته.

مطالعات دیگر روی فیشور سیلانت دندان کودکان و اثرگذاری آن ها :

صد و چهل بیمار بین سنین 5 تا 8 سال در مطالعه سیلانت فیشورها انجام شده است.

عصب کشی دندان شیری کودک

اواخر 18 ماهگی، که برای همه مولرهای اولیه دائمی، 75.9درصد تاثیرگذاری به همراه سود خالص 82 داشته است.

این میزان از لحاظ آماری شگفت آور است.

سیلانت روی 74درصد از سطوح دندان ها اعمال شده بود.

زمان استفاده هر کدام هم 8 دقیقه بوده است.

اثر درمان مشابه گزارشی بوده که در سیلانت BIS-GMA در بیمارانی که سنین مشابه داشتند و دندان های مشابه صورت گرفته.

با از بین رفتن سیلانت روی مولرهای ماگزیلاری، مشکلی که هست اینست که دیگر روی جلوگیری و پیشگیری از پوسیدگی دندان تاثیری ندارند.

با این حال، در 6 تا از 38 سطوح دندان های مندبیولار، نبود سیلانت تبدیل به یک عامل مهم و تاثیرگذار شده است.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال