آیا با چاقی پوسیدگی دندان هم بیشتر میشه؟

سطح کلی آنتی اکسیدان بزاق دهان رشد دندان و وضعیت سلامت دهان و دندان در چاقی کودکان

طبق عنوانی که ذکر شد، روی بحث رشد دندان و بهداشت و سلامت دهان و دندان کودکان چاق، و نیز میزان آنتی اکسیدان کار شده است.

مقدمه ای بر تاثیر چاقی روی پوسیدگی دندان و سلامت دهان

پیش زمینه این مطالعه :

هدف از این پژوهش، ارزیابی سطوح آنتی اکسیدان کلی، رشد دندان، و وضعیت سلامت دهان و دندان در کودکانیست که دچار چاقی اند.

متریال و متدها :

از 120 کودک بین سنین 6 تا 12 سال، که از هر دو جنسیت بودند، از مدارس مختلف استفاده شد.

طوری که بر اساس چاقی یا اضافه وزن گروه بندی شدند، و کودکان نرمال براساس شاخص توده بدنی به حسب سن و جنسیت نیز دسته بندی شدند.

ظرفیت سطح آنتی اکسیدان کلی توسط فسفومولیوبیدیک اسید و متد اسپکتروفوتومتریک تعیین می شوند.

شاخص ساده شده بهداشت دهان، شاخص تغییر یافته لثه، و تشخیص وضعیت شاخصی که برای آنالیز وضعیت سلامت دهان استفاده می شود.

رشد دندان هم با استفاده از متد کلینیکی و تصحیح شده با کرونولوژی استاندارد ساختمان دندان های انسان ارزیابی می شود.

چاقی و سلامت دهان

نتایج این بررسی به کجا رسیده است؟

سطوح آنتی اکسیدان های براق دهان در پژوهشی گروهی افزایش یافته بود که به طور چشمگیری بسیار بالا بود.

زمانی که با گروه کنترل مقایسه شد، وضعیت سلامت دهان هم در گروه مطالعه و هم در گروه کنترل خوب بود.

تعداد کودکان در مطالعه گروهی شتابی در رشد دندان نشان می داد که ارتباط کمتری در مقایسه با گروه کنترل داشت.

اما به لحاظ آماری خیلی چشمگیر نبود.

جمع بندی :

میزان آنتی اکسیدان بزاق به طور چشمگیری در کودکان چاق و دارای اضافه وزن به طور چشمگیری بالابود، بیش از نقطه مقابلشون.

شیوع پوسیدگی های دندانی در کودکان چاق یا دارای اضافه وزن، زمانی که با کودکان نرمال مقایسه شده بودند، بالاتر بود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال