مداخلات دارویی و غیر دارویی در دندانپزشکی کودکان

تحقیقاتی در رابطه با :

شواهد مداخلات دارویی و غیر دارویی برای مدیریت ترس از دندانپزشکی در کودکان :

یک پروتکل با بررسی منظم

مقدمه ای بر این موضوع :

تکنیک های مختلفی برای مدیریت ترس و اضطراب دندانپزشکی در کودکان و نوجوانان تحت پروسه های دندانپزشکی صورت گرفته.

در دانش ما، هیچ مجموعه کامل و گسترده ای از روش های درمانی برای مدیریت DFA در دسترس نیست.

در واقع یک پروتکل مطالعاتی برای ارزیابی شواهد مربوط به مداخلات دارویی و غیر دارویی برای کاهش اضطراب دندانپزشکی در کودکان و نوجوانان پیشنهاد می شود.

روش ها و آنالیز :

در بررسی سیستماتیک ، کارآزمایی های تصادفی، آزمایشات کلینیکی ازمایش شده و بررسی های سیستماتیک در رابطه با تاثیر مداخلات دارویی و غیر دارویی برای کاهش اضطراب دندانپزشکی در کودکان و نوجوانان انجام شده.

بیماری دهان : اسکلروز دهان

برای مطالعات سیستماتیک جستجوی پایگاه های داده کوکران، از بانک اطلاعاتی کوکران، چکیده هایی برای بررسی تاثیرات استفاده شده.

نویسندگان هر کدام این موضوعات را بررسی کرده و در اختیار گذاشته اند.

انواع مطالعات :

بررسی های سیستماتیک کارازمایی های کنترلی تصادفی یا کارازمایی بالینی که اثرات مداخلات دارویی و غیر دارویی داشته اند، با هدف کنترل میزان اضطراب دندانپزشکی در کودکان و نوجوانان بوده اند.

انواع شرکت کنندگان :

جمعیت مورد علاقه کودکان و نوجوانان بین سنین 0 تا 18 سال برای حضور در یک مرکز دندانپزشکی برای بازدید و معالجه دندان در نظر گرفته شدند.

انواع مداخلات :

هرگونه مداخله دارویی و غیر دارویی با هدف مدیریت سطح DFA انجام شده. علاوه براین کودکان و نوجوانان در مداخله مختلط هم شرکت داشته اند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال