چه تکنیک های ترمیمی در دندانپزشکی کودکان استفاده میشه؟

نتایج گزارش شده از بیماران در رابطه با تکنیک های مختلف دندانپزشکی ترمیمی در دندانپزشکی اطفال :

یک بررسی سیستماتیک و متا آنالیز MTC

مقدمه :

علی رغم مطالعات بسیاری که در رابطه با بیماران ارزیابی می شود، اندازه گیری هایی گزارش شده.

هیچ تاکید مشخص و واضحی نیست که دندانپزشکی ترمیمی در مورد مزیت های بسیار بر اساس جنبه های دندانپزشکی کودکان را ارائه دهد.

هدف از این مطالعه چه بوده؟

مقایسه تکنیک های مختلف ترمیمی در دندانپزشکی کودکان در رابطه با نتایج گزارش شده از بیماران بوده.

طراحی این بررسی بر چه اساسی بوده؟

در مقاله های متفاوتی، فراتحلیل ها یا متا آنالیزهایی برای مقایسه نتایج درمانی با توجه به نتایج حاصل از بررسی های انجام شده صورت گرفته.

اضطراب، درد و کیفیت زندگی به ترتیب با انحراف معیار، درصد درد، و امتیازهای متفاوت به همراه انحراف معیار استخراج شده اند.

برای مقایسه های مستقیم، داده ها با استفاده از یک مدل اثر تصادفی ترکیب شدند.

ناهمگنی به همراه آمار I2 ارزیابی شدند. بای مقایسه های غیر مستقیم، تاثیرات تصادفی و تثبیت شده در طی مقایسه های مدل های رقیب براساس Deviance Information Criteria انتخاب شدند.

رتبه بندی اثربخشی مورد انتظار بر اساس احتمالات درمان های دندان های خلفی بوده که محاسبه شدند.

پوسیدگی دندان کودکان

نتایج بررسی به کجا رسیده است؟

جستجوهای اولیه در 4322 مقاله نتیجه گیری شدند، از ان ها 17 مقاله در نهایت انتخاب شدند.

به دلیل عدم دسترسی به داده ها، تنها درد، اضطراب و سلامت دهانی مرتبط با کیفیت زندگی، به لحاظ آماری تحلیل شدند.

اختلاف میانگین تفاوت در بین درمان ها با استفاده از تنها وسایل دستی با یا بدون ابزارهای شیمیایی، 5.35- و 5.79- بودند.

این در حالیست که با درمان های معمول با استفاده از ابزار بیحسی موضعی انجام میشد.

با توجه به درد، یک روشی برای درمان های بدون ابزار و داروی بیحسی بود که به طور مکرر دردناک گزارش میشد.

هیچ تفاوت آماری بین گروه ها و همچنین در بین درمان های OHRQoL دیده نشده.

چه نتیجه گیری هایی از این بابت شده؟

اضطراب و درد به طور مستقیم با روش های درمانی تهاجمی تر ترمیمی ارتباط داشتند.

از طرف دیگر، کیفیت زندگی با توجه به تکنیک های ترمیمی مورد استفاده بهبود نیافته بود.

مطالعات آینده نگر به خوبی طراحی شده بودند، که در مورد کودکان هنوز هم ضروریست.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال