تفاوت تکنیک های سدیشن

مقایسه دو تکنیک سدیشن یا آرامبخش داخل وریدی برای استفاده در دندانپزشکی کودکان :

یک کارآزمایی کنترل شده و تصادفی.

این آزمایش به گفته دندانپزشک اطفال خوب در تهران در دپارتمان دندانپزشکی اطفال، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه Damascus  در سوریه انجام شده.

و نیز دپارتمان بیهوشی و احیای مجدد، دانشکده پزشکی، دانشگاه Damascus  در سوریه صورت گرفته.

زمینه : روش های روانشناختی که تکنیک های مدیریت رفتار در کودکان در مجموعه بالینی دندانپزشکی می باشند.

با این حال، گاهی اوقات موفقیت آمیز نیستند. در برخی از این روش ها، موارد دارویی می توانند جایگزین خوبی باشند.

آرامبخش داخل وریدی یا سدیشن داخل وریدی که یکی از این روش ها می باشند و در مدیریت رفتار بسیار کاربردی و مفید بوده اند.

زمانی که انجام می شوند، اثرگذاری بسیاری بالایی دارند.

اهداف : هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آرامبخشی داخل وریدی با استفاده از dexmedetomidine در مقایسه با کتامین و آتروپین در کودکان در طی درمان دندانپزشکی بوده است.

مواد و روش ها : این مطالعه روی 40 کودک سالم و بین سنین 2 تا 6 سال صورت گرفته است.

به طور مساوی و تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه D ـ dexmedetomidine وریدی با دوز 1میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن، که 0.2 میکرو گرم بر کیلوگرم وزن بدن به طور پیوسته دنبال شده بود.

گروه K ـ کتامین وریدی 2 میلی گرم بر وزن بدن به واحد کیلوگرم، به همراه آتروپین 1 میلی گرم بر کیلوگرم بوده است.

علائم حیاتی، زمان بهبودی و عوارض جانبی آن ثبت شده است.

رفتار با چنین ارزیابی با استفاده از مقیاس دانشگاه Behavioral Rating Scale یا OSUBRS صورت گرفتته است.

دیابت کودکان و بیماری های لثه

نتایجی که در برداشته به گفته دندانپزشک اطفال خوب در تهران :

از نظر آماری تفاوت معناداری در میزان رفتار بین دو گروه مشاهده شده است.

گروه D بهتر از گروه K جواب داده بود.

به این معنا که زمان ریکاوری، کوتاه تر از گروه D نسبت به گروه K بوده است.

اما از نظر آماری تفاوت چشمگیری دیده نشده است.

هیچ عارضه جانبی، اپیزودهای قلبی عروقی یا بی ثباتی تنفس در گروه گزارش نشده.

نتیجه گیری نهایی : استفاده از آرامبخش یا سدیشن داخل وریدی در مدیریت کودکانی که همکاری نمی کنند، در dexmedetomidine بسیار تاثیر گذارتر از کتامین بوده است.

اضافه کردن آتروپین به عنوان یک ماده کمکی هم برای سدیشن یا آرامبخش کتامین داخل وریدی، به منظور کمک به جلوگیری از عارضه های جانبی بوده است.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال