اصلی ترین اختلال در رویش دندان چیست؟

اصلی ترین اختلالات رویش دندانی :

عوارض ترومای دندانی :

صدمات تروماتیک به دندان ها شامل اینتروژن انسیزورهای شیری ممکن است موجب آسیب گسترده دندان های دائمی در حال تکامل شود. دیلاسریشن ایجاد شده می تواند موجب اختلالات شدید در رویش شود. تقریبا در نیمی از موارد، به گفته دندانپزشک اطفال در بحث دندانپزشکی کودکان دندان ها رویش پیدا نمی کنند و دندان تغییر شکل یافته به طریقه جراحی خارج می شود یا تحت عمل denudation  قرار می گیرد که منجر به رویش خوبخودی می شود.

بلافاصله پس از اینکه این اتفاق افتاد خارج کردن بخش دیلاسره تاج و ترمیم دندان با کامپوزیت مهم است. این مساله باکتری ها به کانال پالپ از طریق inavagination ایجاد شده در رابطه با دیلاسریشن ممکن است موجب تکامل زودهنگام و رویش شود.

اختلالات رویشی دندان

دندان های اضافی، مزیودنس ها :

همانطور که دندانپزشک اطفال اشاره کرد، دندان های اضافی، مزیودنس ها و ادنتوماها اصلی ترین اختلالات رویش دندان می باشند. هرچند مشخص شده است تاثیر بر روند رویش شامل تمام دندان های اضافی، مزیودنس ها یا ادنتوماها نمی شود. فقط در صورتی که فولیکول احاطه کننده جوانه دندانی دچار بهم ریختگی شود نهفتگی دندان اتفاق می افتد. تشخیص زودهنگام بر اساس معاینات کلینیکی و رادیوگرافی حائز اهمیت است، تا بدین وسیله در مورد درمان و زمان انجام آن برای برخورداری از نتیجه مطلوب تصمیم گیری کرد. در اکثر موارد درمان شامل خارج کردن دندان اضافی، مزیودنس ها و ادنتوماها می باشد که توسط دندانپزشک اطفال صورت می گیرد.

Ectopic malpositions :

در کودکانی که مال پوزیشن دندانی دارند، برای مثال پره مولرها یا کانین ها به صورت افقی در فک قرار گرفته اند، شایع ترین درمان خارج کردن با روش جراحی می باشد. هرچند، اگر فضای کافی وجود داشته باشد، اکسپوژر جراحی می تواند منجر به رویش خودبخودی دندان تا رسیدن به سطح اکلوژن شود. گاهی یک دندان دچار مال پوزیشن ممکن است موجب اختلالات رویشی دندان های اطراف شود. در کودکان این حالت وقتی اتفاق می افتد که مولر سوم دچار مال پوزیشن یا رویش مولر دوم تداخل یابد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال