آیا عصاره چای سبز روی فرسایش دندان تاثیر دارد؟

تاثیر عصاره چای سبز روی درمان فرسایش دنتین

اهداف این مطالعه :

هدف از این مطالعه آنالیز تاثیر عصاره چای سبز روی فرسایش دنتین می باشد.

مروری بر فرسایش دنتین :

فرسایش دنتین درواقع از دست دادن ماده ایست که به خاطر تاثیر اسیدهای برون زا و یا درون زا روی سطح دندان بدون درگیری باکتری ها و تغییر بافت شناختی در بافت سخت دندان رخ می دهد. فرسایش درواقع یک مشکل مداوم است که ممکن است در سنین پایین رخ دهد. درحال حاضر اعتقاد بر این ست که شایع ترین عامل سایش دندان است.

افزایش مصرف غذا و نوشیدنی های اسیدی در جوامع مدرن عامل مهمی در ایجاد فرسایش دندان می باشند. این حملات اسیدی منجر به از دست دادن برگشت ناپذیر بافت سخت دندان می شوند. با نرم شدن تدریجی سطح دندان رخ می دهد. دانش مربوط به فرسایش دندان درحالش گسترش است،اما به طور کلی هیچ روش پیشگیری عمومی پذیرفته شده ای وجود ندارد.

متریال و روش های استفاده شده چه می باشند ؟

12 دندان پرمولر در کوکاکولا به مدت 5دقیقه غوطه ور بودند. سختی سطح آن ها با الماس Knoop تحت لود 50 گرم در 10 ثانیه اندازه گیری شدند. دندان ها به مدت یک دقیقه در محلول چای سبز غوطه ور شدند. مقادیر میکروسختی مجددا اندازه گیری و با مقادیر پیش از ازمایش با آزمون Wilcoxon مقایسه شدند.

سه دندان فرسوده که با چای سبز تحت درمان قرار گرفتند، زیر میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شدند.

تاثیر عصاره چای سبز روی درمان فرسایش دنتین

نتایج به دست آمده چه چیزی را در فرسایش دنتین نشان می دادند؟

میانگین مقادیر میکروهاردنس یا سختی قبل و بعد از غوطه وری در چای سبز، ترتیب 79/2 ± 5/46 و 4/4 ± 5/54 بودند. به ترتیب با اختلاف آماری معناداری بین دواندازه گیری بود. در ارزیابی SEM بهبودی در ظاهر فرسایش دنتین وجود دارد.

و در نهایت اینکه چای سبز باعث افزایش سختی عاج فرسایش یافته شده و بافت فرسایشی را بهبود بخشیده.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال