آیا زمان دراومدن دندان های شیری و دائمی بهم مرتبطند؟

آیا زمان در آمدن اولین دندان، با زمان درآمدن اولین دندان دائمی ارتباطی داره؟

کرونولوژی و ترتیب دندان های شیری و دائمی موارد مهمی هستند که در طول دوران کودکی رخ میده.

تخمین برنامه ریزی درامدن دندان ها یک چیز ارزشمند در برنامه ریزی سلامت دهان و دندان می باشد، از جمله تشخیص، پیشگیری و اندازه گیری های تراپایک در دندانپزشکی اطفال و ارتودنسی.

 اطلاعات انجام شده روی دندان یک مورد مهم در تشخیص موانع خاص در رشد می باشد.

همچنین در تخمین سن کرونولوژیکال کودکان که رکوردهای ناشناخته تولد در دندانپزشکی قانونی می باشد.

علاوه براین، تخمین زمان درامدن دندان ها برای رهگیری دستورالعمل های اکلوژن مفید می باشد.

خصوصا برای تعیمی کشیدن هایی که لازمه و نیز زمان ارتودنسی.

در واقع این تفاوت در زمان درامدن دندان ها، یک نگرانی بزرگ برای والدین می باشد.

بنابراین زمان های خاصی که برای دندان ها می باشد، یک منبع مهم و ضروری رو برای دندانپزشکان عمومی، ارتودنتیست ها و دندانپزشکان اطفال فراهم می کنه.

مطالعه کوهورت 9 ساله :

مقدمه ای بر این زمینه :

پیش زمینه و اهداف.

پیش بینی زمان درآمدن دندان ها یک گزینه ارزشمند در دندانپزشکی کودکان هست،به خاطر اینکه روی برنامه رویزی روی درمان های دندانپزشکی و ارتودنسی تاثیر داره.

 این مطالعه روابطی رو بین زمان در آمدن دندان های شیری و دندان ها دائمی را نشان می دهد.

و نیز تفاوت این زمان درآمدن که در موقعیت اقتصادی اجتماعی در جمعیت 9 ساله ها، براساس مطالعه کوهورت را نشان می دهد.

کشیدن دندان های شیری

متریال و متدها :

307 مورد در فواصل دوماهه در سال های اول و دوم زندگی و سپس در فواصل 6 ماه تا درامدن دندان های دائمی اول مورد بررسی قرار گرفته است.

زمان درآمدن دندان های شیری و دائمی برای هر کودک ثبت شده است.

یک فرم اصلاح شده در مقیاس Kuppuswamy’s برای ارزیابی SES استفاده شده است.

نتایج به دست آمده چه بوده؟

از بین 267 نفر تمام پیگیری ها را تکمیل کردند، زمان درآمدن دندان های شیری و دائمی، نشان دهنده یک همبستگی قوی مستقیم می باشد.

یک ماه تاخیر یا زود در آمدن دندان های شیری باعث میشه که 4.21 ماهه در نمایان شدن دندان های دائمی بعد از دندان های شیری باشد.

ارتباط معناداری بین زمان بیرون زدن اولین دندان های شیری و دائمی و SES مشاهده نشده.

جمع بندی نهایی چه بوده؟

زمان درآمدن دندان ها در اولین دندان های شیری یک وابستگی به اولین دندان های دائمی داشته است، در حالی که SES هیچ تاثیر و ارتباطی با زمان درآمدن نداشته است.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال