برای درمان پوسیدگی دندان ماده رزین چقدر مفید است؟

ارزیابی ریزنشت در رابط های کامپوزیت ـ کامپوزیت و آمالگام ـ کامپوزیت در دندان، با ترمیم پیشگیرانه رزین.

هدف از این مطالعه چیست؟

این مطالعه در واقع بررسی سوالیست که آیا روش های محافظه کارانه ترمیمی ممکن است در دندان های خلفی دائمی با ضایعات پروگزیمال و ترمیم رزین پیشگیرانه اکلوزال استفاده شوند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ریزنشت ها در رابط آمالگام ـ کامپوزیت و رابط کامپوزیت ـ کامپوزیت در دندان های دائمی با PRR می باشد.

شرحی بر این موضوع :

یکی از روش های پذیرفته شده به طور گسترده برای ترمیم پوسیدگی ها و جلوگیری از ایجاد پوسیدگی های حفرات دندانی، و شکاف های دندانی، ترمیم با رزین پیشگیرانه است. در این روش بافت های پوسیده دندان با رزین های کامپوزیتی جایگزین می شوند و همزمان این حفرات و شکاف های سالم مهر و موم می شوند.

بنابراین این روش محافظه کارانه براساس اصل “سیلینگ برای پیشگیری” به جای مفهوم “توسعه برای پیشگیری” انجام می گیرد.

برجسته ترین مزیت PRR اینست که یک روش کم تهاجمی است. این مزیت باعث محبوبیت این روش شده است. با این حال، پیگیری شش ساله این ترمیم ها، 20درصد شکست گزارش شده است. علت اصلی شکست PRR، نشت آن گفته شده. درمان مجدد با PRR می تواند با کامپوزیت رزین یا آمالگام انجام شود. علاوه براین می تواند یا بدون از بین بردن فیشرسیلانت سالم صورت گیرد یا با آماده سازی حفرات دندانی کلاس I یا کلاس II.

یک عامل مهم در تصمیم گیری در مورد مواد تکنیک ها در این موارد، میزان ریزنشت در رابط های آمالگام کامپوزیت و کامپوزیت ـ کامپوزیت است.

ریزنشت ها در این دورابط، زمان رسیدن به کف پالپال، می تواند نگرانی هایی را درمورد پوسیدگی های مکرر و عوارض جانبی ایجاد کند و اثرات روی پالپ را برعکس کند.

اکثر مطالعات در این زمینه که به ندرت بررسی می شوند، مطالعات آزمایشگاهی هستند. در ارزیابی بررسی نشت حاشیه ترمیم ترکیبی آمالگام ـ سیلانت روی سطح اکلوزال دندانهای دائمی خلفی ، نشان داده که سطح اکلوزال قبل از پرکردن آمالگام سیلینگ شده بود، رنگ نفوذ به طروقابل توجهی کمتر از پرکردگی آمالگام به تنهایی بود. یک مطالعه مشابه درباره ارزیابی نشتی حاشیه ای آمالگام ـ سیلانت کلاس II روی دندان های مولر شیری نشان داد که از نظر آماری اختلاف معناداری در حاشیه آن ها نبود. ریزنشت بین ترمیم آمالگام کلاس II در تماس با فیشور سیلانت اکلوزال و ترمیم آمالگام کلاس II کلاسیک بود.

کامپوزیت رزین یا آمالگام

متریال و متدهای انجام شده :

سی و پنج دندان کشیده شده برای ارتودنسی انتخاب شدند. سطوح اکلوزال با ترمیم رزین پیشگیرانه سیلینگ شدند. سپس دندان ها به مدت 6ماه در دستگاه incubator نگهداری شدند. بعد از این دوره، دو جعبه واحد در سطوح مزیال و دیستال با هردندانی که با آمالگام پر شده بودند، استفاده شد. دیگری کامپوزیت کلاس I بود که در سطح اکلوزال با اولین PRR اماده شد. نمونه ترموسایکل شدند، و نشت حایشه ها با درجه رنگ بررسی شدن. آزمون های فریدمن و ویلکاکسون برای آنالیزهای آماری استفاده شدند.

نتایج به دست آمده حاکی از این بود :

حدود 51.4 درصد رابط های آمالگام ـ کامپوزیت دسترسی به رنگ دیواره پالپ داشتند. تفاوت در ریزنشت ها برای دندان آمالگام و رابط کامپوزیت ـ کامپوزیت 31.4 و 14.3 درصد بودند.

جمع بندی :

در دندان هایی ترمیم شده با روش PRR ضایعات پروگزیمال را بازیابی کرده با یک روش محافظه کارانه. همین منجر به نتایج مطلوبی در مورد ریزنشت ها شد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال