ارزیابی و درجه بندی شدن ضایعات پوسیده به گفته دندانپزشک

در دندانپزشکی بدون درد، دندانپزشک در رابطه با درجه بندی شدت ضایعه پوسیدگی می گوید که یک سیستم قابل اعتماد و معتبر برای ارزیابی می باشد، که به شرح زیر می باشد:

دندانپزشک اطفال در دندانپزشکی بدون درد اولین مورد را می گوید که پیشرفت ضایعه می تواند به صورت درست تر نمایش داده شود و تاثیر ارزیابی ها بر کنترل بیماری مشخص شود.

کلینیسین ها می توانند خودشان را کالیبره کنند و در نتیجه هماهنگی میان معاینه کنندگان مختلف و یا میان دفعات مختلف معاینه نمودن توسط یک نفر ارزیابی شود.

ارتباط میان کلینیسین، بیمار و والدین را تسهیل می کند.

می تواند ارتباط میان کلینیسین ها، محققین و دندانپزشکان اجتماعی را تسهیل می نماید.

ICDAS (International caries Detection System) برای رسیدن به این هدف تاسیس شده است و به گفته دندانپزشک در دندانپزشکی بدون درد، تلاش های فراوانی برای اینکه اصول آن قابل اعتماد و موثر باشد، انجام می گیرد. کدهای تشخیصی این سیستم از 1 تا 6، بسته به شدت ضایعه پوسیدگی تقسیم بندی می شوند. اصول اولیه برای تمامی سطوح یکسان است اما تفاوت هایی هم به دلیل خصوصیات هر سطح (پیت و فیشورها یا سطوح صاف) و وجود یا فقدان دندان مجاور (سطوح پروگزیمالی) وجود دارد.

ارزیابی و درجه بندی شدن ضایعات پوسیده به گفته دندانپزشک

کدها و اصول کاربردی برای ارزیابی و درجه بندی شدت ضایعه پوسیدگی با توجه به سیستم بین المللی کشف پوسیدگی ها(ICDAS)

0.سطح سالم

1.اولین تغییر قابل مشاهده در مینا (تنها توسط خشک کردن طولانی مدت با هوا قابل مشاهده بوده و یا به حدود پیت و فیشورها محدود می شود)

2.تغییرات مشخص قابل مشاهده در مینا

3.تخریب لوکالیزه مینا (بدون نشانه کلینیکی قابل مشاهده یا درگیری عاج)

4.سایه تیره رنگ قابل مشاهده عاج

5.حفره مشخص با عاج قابل مشاهده

6.حفره وسیع مشخص با عاج قابل مشاهده

کشف و درجه بندی شدت ضایعات پروگزیمالی (سطح تماس با دندان مجاور) از طریق رادیوگرافی بایت وینگ انجام می گردد. چگونگی انطباق یافته های رادیوگرافی با اصول ICDAS هنوز معین نشده است.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال