استفاده از نخ دندان مانند يك دندانپزشک

استفاده از نخ دندان مانند يك دندانپزشک

استفاده از نخ دندان را بخشي از عادت روزمره خود و کودکان خود قرار دهيد ، نخ دندان انواع مختلفي دارد كه در انتخاب آن بايد با دندانپزشک و یا دندانپزشک اطفال خوب در تهران مشورت كنيد .

استفاده از نخ دندان مانند يك دندانپزشک

مراحل استفاده از نخ دندان :

1- آماده كردن:
حدود 50سانتي متر از نخ دندان را جدا كرده و آن را دور انگشتان مياني خود بپيچيد،5سانتي متر آن را بين انگشتان خود باقي بگذاريد

2- طرز قرار دادن و استفاده با انگشتان شست و اشاره :
نخ دندان را به حالت كشيده و به آرامي بين دندان هايتان به طرف پايين حركت دهيد . دقت كنيد كه نخ دندان به طور ناگهاني به لثه هايتان اصابت نكند .

3- تميز كردن :
نخ دندان را به شكل حرف “C” دور هر دندان بپيچيد ، سپس آن را به آرامي در كناره هر دندان وزير خط لثه به بالا و پائين حركت دهيد . براي هر دندان قسمت جديدي از نخ دندان را استفاده كنيد .

4- مراقبت ويژه:
براي تميز كردن دندان ها از يك برنامه پيروي كنيد از دندانپزشک براي مشخص كردن بخش هايي از دهان كه نياز به مراقبت بيشتري دارند راهنمايي بخواهيد .

چرا استفاده از نخ دندان مهم است ؟

مزاياي استفاده از نخ دندان از همان روز اول استفاده آغاز مي شود و امتيازات بسياري براي لثه و دندان هاي شما در بردارد پس هر چه زودتر آغاز كنيد .

با استفاده از نخ دندان ،لثه ها و دندان هاي شما تميزتر مي شوند ، زيرا نخ دندان قسمت هايي از دهان را كه با مسواك قابل دسترسي نيست تميز مي كند . حتي اگر در آغاز استفاده احساسي ناخوشايندي داشته باشيد به اين كار ادامه دهيد زيرا به زودي تفاوت را احساس خواهيد كرد .

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال