باقی ماندن دندان های شیری به گفته دندانپزشک اطفال

دندانپزشک اطفال ، در دندانپزشکی ترمیمی با لیزر ، به باقی ماندن یکسری دندان های شیری تاکید دارد. منظور از این امر چیست؟

به گفته دندانپزشک اطفال، شایع ترین دندان شیری درگیر مولر دوم ماگزیلا می باشد. زاویه دندان نامناسب بوده و اغلب ریشه ها خم می شوند و در حین تکامل از دیواره سینوس ها تبعیت می کنند. این بدان معناست که نمی توان انتظار داشت که رویش دندان به طور خود بخودی انجام گیرد. دندان نهفته می تواند موجب تیلت مولر دائمی و اختلال در رویش پره مولرهای دائمی شود. دندان شیری نهفته به طریقه جراحی خارج می شود. همچنین ممکن است مولر دوم شیری در مندبیل باقی بماند و بدین ترتیب موجب مشکلات رویشی شدید برای دندان دائمی جانشین شود.

دندانپزشک اطفال در ادامه می گوید که رویش دندان های دائمی در مکان غیر معمولی به چه صورت می باشد. اختلالات در رویش دندان های دائمی شایع است. در کنار تنوع طبیعی در زمان رویش، تعدادی از اختلالات ژنتیک، بیماری ها و سندرم ها، همان طور که پیش تر توضیح داده شد، می تواند رویش دندان را تحت تاثیر قرار دهد. هرچند، شایع ترین اختلالات در رویش دندان در دوره دندان دائمی به محل رویش مربوط می شود.

رویش دندان های نفته شیری به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر

اما رویش نابجا در این مرحله چطور می باشد؟ طبق نظر دندانپزشک، در دندانپزشکی بدون درد، در قوس های دندانی شلوغ ممکن است مولر اول ماگزیلا توسط برآمدگی سطح دیستال مولر دوم شیری نهفته شود. سطح مولر شیری از ناحیه دیستال سطح ریشه تحلیل پیدا می کند. مولر دائمی گیر افتاده و رویش متوقف می شود. هر چند گزارش شده که تصحیح خود به خودی تقریبا در نیمی از موارد رخ می دهد. بنابراین قبل از کشیدن دندان شیری یا انجام درمان ارتودنسی، مدتی نظارت منطقی پیشنهاد می شود.

رویش نابجا در کانین های ماگزیلا تقریبا در 2% از کودکان اتفاق می افتد. گزارش شده است که 12% از کانین های با رویش نابجا موجب درجات مختلفی از تحلیل ریشه انسیزورهای مجاور می شوند. بنابراین به عنوان یک امر معمول همواره ناحیه باکالی و پالاتالی دندان کانین، در کودک 9 تا 10 ساله لمس می شود. اگر کانین هنگام لمس در ناحیه باکال احساس نشود برای آشکار کردن هر نوع تحلیل با خطر تحلیل دندان های مجاور معاینات رادیوگرافی دقیق انجام می شود. درمان موارد تحلیل مسیر رویش کانین را تغییر می دهد. در اکثر موارد یا کشیدن دندان کانین از طریق جراحی شیری مشکل برطرف می شود. در موارد شدید، تداخل ارتودنسی ضروری است که شامل اکسپوژر کانین از طریق جراحی و استفاده از اپلاینس ثابت برای قرار دادن دندان در مسیر رویشی صحیح می باشد.

رویش نابجا و تاخیری انسیزورهای میانی ماگزیلا در نتیجه ترومای وارده به آن ناحیه، ادنتوماها و دندان های اضافی رخ می دهد. گاهی دندان ها تمایل دارند به علت نحوه استقرار و زاویه دار شدن ریشه ها، در مخاط و ستیبول رویش یابند. پس از اکسپوژر جراحی اغلب انسیزور بدون هیچ کمکی رویش یافته و در موقعیت صحیح قرار می گیرد و مخاط بازسازی می شود. در کودکان با قوس های شلوغ، جابجایی و رویش پالاتالی پره مولرهای دوم ماگزیلا شایع است. در حالی که پره مولر دوم مندبیل تمایل به نهفتگی در ناحیه مرکزی فک دارد. در ماگزیلا، درمان اغلب خارج کردن دندان نابجا می باشد در حالی که در مندبیل ممکن است بیشتر پره مولر اول کشیده شود و پره مولر دوم نهفته رویش پیدا کند. در بسیاری از موارد کشیده شدن مولر دوم شیری منجر به رویش نابجای پره مولر می شود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال