راهکاری برای جلوگیری از پوسیدگی دندان

پوشاندن شیارهای دندان برای جلوگیری از گیر افتادن غذا و پوسیدگی دندان مناسب است.

مینای دندان سخت ترین ماده مراقبت کننده نسوج دندان است 3 عامل اصلی پوسیدگی دندانها شامل نوع ، ژنتیک خود دندان، میکروب های موجود در دندان ها و شیرینی و قندها است. قبل از اینکه این موارد باعث پوسیدگی کامل نسوج دندان شود و به خانه عصب دندان برسد باید پوسیدگی را برداشت.

2 راه پیشگیری عمومی از پوسیدگی دندان رعایت تغذیه مناسب و مراجعه منظم 6 ماه به دندان پزشک و گرفتن رادیوگرافی از دندان است که از پوسیدگی های جزئی دندان که قابل مشاهده نیست آگاه شویم.

 وجود فلوراید به مقدار IPPM در آب آشامیدنی هم یکی از موارد جلوگیری از پوسیدگی دندان است.

یکی از روش های جلوگیری از پوسیدگی دندان توسط پزشک انجام می شود به ویژه در اطفال و بعد از رویش دندان های دائمی فیشور سی لانت یا شیار پوش دندان است که شیارهایی که به صورت آناتومی در روی دندان ها وجود دارد که جویدن غذا را امکانپذیر می کند و یکی از محل های مناسب برای گیر افتادن و پوسیدگی می شود را انجام می دهند که شیارهای روی دندان را پر می کنند و از گیر افتادن و جا ماندن غذا برروی دندان جلوگیری می شود و پوسیدگی دندان را موجب نمی شود این کار بسیار رایج است.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال