رویش زودهنگام دندان، نشانه‌ای از ضریب هوشی بالا

كودكاني كه داراي سلامت کامل هستند، اما دندان مولر اول دايمي آنها زودهنگام رويش مي‌يابد، از ضريب هوشي بالاتري نسبت به همسالان خود برخوردارند.

نتايج يك پژوهش نشان داد: كودكاني كه داراي سلامت کامل هستند، اما دندان مولر اول دايمي آنها زودهنگام رويش مي‌يابد، از ضريب هوشي  بالاتري نسبت به همسالان خود برخوردارند.

در اين مطالعه توصيفي تحليلي دهان 652 كودك شامل 337 پسر و 315 دختر توسط يك دندانپزشك و به وسيله آينه پلاستيكي يك‌ بار مصرف در زير نور طبيعي معاينه شد و بر روي 44 نفر از اين كودكان كه معيارهاي لازم را داشتند(22 مورد و22 شاهد با تعداد مساوي از دو جنس) آزمون هوش توسط روانشناسي كه نسبت به اين مطالعه Blind بود، در شرايط استاندارد انجام گرفت.

گروه «مورد» شامل كودكاني بودند كه همه يا قسمتي از حداقل يكي از دندان‌هاي مولر اول دايمي آن‌ها در سن كمتر از محدوده طبيعي رويش، در دهان رويت شود. گروه «شاهد» مشابه گروه «مورد» بودند، ولي بدون رويش. هر كدام از گروه‌ها با آزمون t-test آناليز شدند.

يافته‌ها بيانگر اين مطلب است که از نظر IQ بين دو جنس اختلاف آماري معني‌دار نبود، همچنين بين گروه «مورد» و «شاهد» از نظر سن، اختلاف آماري وجود نداشت. اما متوسط IQ در گروه «مورد» و «شاهد» به ترتيب حدود 130 و 119 نمره بود كه به لحاظ آماري معني‌دار بود كه گوياي ضريب هوشي بالاتر كودكان با رويش زودهنگام نسبت به كودكان گروه شاهد است.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال