ریپلنت کردن چیست؟

ریپلنت کردن

دندانپزشک ترمیمی با لیزر اشاره دارد که وقتی Avulsion اتفاق می افتد ، ریپلنت کردن بهترین گزینه درمانی می باشد.

در ادامه دندانپزشک ترمیمی با لیزر می گوید که به علت وقوع مکرر تحلیل خارجی ریشه ، تضمین بقای طولانی مدت دندان ریپلنت شده امکان پذیر  نمی باشد. هرچند حتی وقتی تحلیل اتفاق می افتد ، دندان رپپلنت شده از تحلیل افقی و عمودی استخوان جلوگیری کرده و درمان های جایگزین بعدی مانند بستن فضا توسط ارتودنسی ، ترانسپلنت پره مؤثر یا ایمپلنت های دندانی را تسهیل می کند. چندین فاکتور با مشکلات بعد از ریمپلنت کردن مرتبط هستند. بحرانی ترین فاکتور که به ترمیم پریودنتال مربوط می شود مدت زمانی است که دندان خارج از دهان قراردارد.

یک مطالعه دانمارکی نشان داد  که دندان های ریپلنت شده درعرض 5دقیقه بهترین پیش آگهی را داشتند. در نتیجه ریپلنت کردن باید ترجیحا در محل آسیب انجام شود. در نتیجه ، ریپلینت کردن باید ترجیحا درمحل آسیب انجام شود. تا بدین وسیله  زمان خارج دهانی به حداقل برسد. اگر ریپلنت کردن فوری غیرممکن باشد ، مرطوب نگه داشتن لیگامان پریودنتال چسبیده به ریشه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. مطالعات نشان داده است که تعداد سلول های قابل زیست در لسگامالن پریودنتال همرا ه با افزایش زمان خشکی ، به سرعت کاهش می یابد.

ریپلنت دندان توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر

به نظر می رسد محدوده زمانی خشک ماندن دندان دچار Avulsion برای جلوگیری از تحلیل ریشه 15 تا 20 دقیقه می باشد. دندان دچار Avulsion باید تا زمان ریپلنت در یک واسطه فیزیولوژِیک نگه داشته شود. نشان داده است که شیر ، سافلین فیزیولوژیک واسطه کشت بافتی و بزاق به عنوان واسطه های نگهداری موجب ترمیم پالچی و پریودنتالی می شوند. هرچند در محل آسیب ، فقط بزاق همواره موجود است. آیا باید درمان ریشه انجام شود؟ بقای پالپ درمواردی که سوراخ اپیکال بسته است. محتمل نیست و درمان ریشه باید همواره بعداز 10-7 روز آغاز شده و قبل ازبرداشتن اسپلینت انجام شود.کانال به طور موقت با خمیر هیدروکسید کلسیم پرمی شود.

در دندان های با سوراخ اپیگال باز –پهن ، ممکن است خونرسانی مجدد پالپ اتفاق بیافتد و درمان ریشه به تأخیر بیفتد و درمان ریشه به تأخیر می افتد. هرچند این دندان ها باید پیوسته پیگیری شوند. درصورت وجود علائم مشخص نکروز مانند رادیولوژی سنسی اپیکال و یا تحلیل التهابی خارجی ریشه ، درمان ر یشه باید فورا شروع شود. پیشنهاد می شود که دندان ریپلنت شده با تشکیل ریشه ناقص هر دو هفته یک بار از طریق رادیوگرافی ارزیابی شود. تازمانی که نکرو ز پالپ تأیید شود یا تداوم تشکیل ریشه مشهود باشد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال