شیر دادن کودک با نظر پزشک اطفال

شیر دادن کودک با نظر پزشک اطفال

طبق نظر پزشک اطفال و یا دندانپزشک اطفال خوب در تهران، مساله ای که در این جا مد نظر قرار داده ایم،  فقط شیر دادن کودک نیست، بلکه مساله سیگار کشیدن مادر و یا تغذیه مادر که در شیر او تاثیر دارد یا خیر را بررسی خواهیم کرد.

طبق گفته های پزشک اطفال و یا دندانپزشک اطفال خوب در تهران، شیر دادن کودک هم از مسائلی است که باید به آن توجه داشت، به دلیل اینکه شیر مادر مستقیما رابطه ای با بدن مادر دارد و سپس به بدن کودک منتقل می شود، بسیار مهم است در تغذیه مادر نکاتی رعایت شود و این که از خوردن و آشامیدن بسیاری چیز ها جلوگیری و یا اینکه استفاده بسیار شود.

در اینجا سوالی از یک مادر مطرح می شود که اگر به کودکم شیر می دهم، در عین حال امکان سیگار کشیدن ممکن است یا خیر؟

پزشک اطفال و یا دندانپزشک اطفال خوب در پاسخ می گوید که شیر مادر بهترین غذا برای نوزاد است صرف نظر از اینکه یک مادر سیگار می کشد. با این حال، به همان دلایل توصیه می شود که زنان بادار سیگار نکشند، مادران شیرده نباید سیگار بکشند به خاطر نیکوتین، تیوسیانات، و سموم دیگری که توسز شیر مادر به نوزاد منتقل می شوند.

دلیل دیگر سیگار نشکیدن و شیردادن این است که نوزادان مادرانی که سیگار می کشند زودتر از سن شیر گرفتنشان از شیر گرفته می شوند. اگر یک مادر به سیگار کشیدن ادامه دهد، او هرگز نباید زمانی که شیر می دهد سیگار بکشد، به دلیل غلظت بالای دود که در نزدیکی نوزاد است. طبق نظر پزشک اطفال و یا دندانپزشک اطفال خوب در تهران توصیه می شود تا بلافاصله قبل از شیر دادن سیگار نکشید.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال