مداخلات اندودنتیک در سری دندان های شیری

ایا مداخلات اندودنتیک باید در سری دندان های شیری انجام شود؟

به گفته دندانپزشک در دندانپزشکی بدون درد توانایی همکاری بیمار و سلامت عمومی یا سلامت دهانی او فاکتورهای مهم دیگری غیر از تشخیص پالپی و وضعیت اکلوزال، می باشند. آیا درمان می تواند به صورت معمول یا در صورت لزوم با مدیتیشن / بیهوشی عمومی انجام شود؟ آیا خطر جراحت یا عفونت جوانه های دندان های دائمی زیرین وجود دارد؟ انتخاب بین درمان ریشه و کشیدن دندان بهتر است مد نظر قرار گرفته و مبنای انتخاب، ارزش دندان برای تکامل اکلوژن و توانایی کودک برای تحمل درمان باشد.

در نتیجه در مولرهای دوم شیری با پالپ اکسپوز، قبل یا در زمان رویش مولر اول دائمی درمان پالپ لازم است. به هر حال اگر هرگونه خطری برای جوانه دندان های دائمی زیرین وجود داشته باشد. به عنوان مثال در موارد نکروز پالپ و پریودنتیت اپیکال یا بین ریشه ای، احتمالا کشیدن دندان روش ارجح است و باید مورد نظر قرار بگیرد.

مداخلات اندودنتیک در سری دندان های شیری

ملاحظات مهم در هنگام تصمیم در مورد کشیدن یا درمان پالپی در دندان های شیری

وقتی که دندان های شیری کامل شدند انسیزورهای شیری اهمیت بسیار کمی در تکامل اکلوژن ایفا می کنند.

در مواردی با اکلوژن نرمال، از دست رفتن مولرهای اول شیری فقط منجر به از دست دادن موقت فضا می شود که در دوره دندانی مختلط فضا بازپس گرفته خواهد شد.

وقتی که مولرهای اول دائمی در اکلوژن هستند، مولرهای دوم شیری اهمیت زیادی در تکامل اکلوژن ندارند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال