مواد ضد میکروبی به چند گروه تقسیم می شوند؟

تقسیم بندی مواد ضد میکروبی بر اساس هدف میکروبی :

مواد ضد میکروبی اغلب بر اساس گروه هدف میکروبی تقسیم می شوند. تاکید اصلی بر مواد ضد باکتریال، یعنی آنتی بیوتیک ها است.

 آنتی بیوتیک ها به عنوان طیف پوششی وسیع یا باریک در نظر گرفته می شوند. آنتی بیوتیک ها با طیف باریک به طور عمده علیه ارگانیسم های گرم مثبت یا گرم منفی موثر هستند. داروهای وسیع الطیف علیه طیف وسیع تری از ارگانیسم ها موثرند. همپوشانی قابل توجهی در کارآیی داروهای وسیع الطیف می تواند وجود داشته باشد. به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر ، تاثیر علیه یک میکروارگانیسم خاص به طور ایده آل با تست حساسیت پاتوژن مسبب واقعی (که از طریق کشت به دست می آید) به یک آنتی بیوتیک خاص تعیین می گردد. متاسفانه انجام کشت و نتایج تست حساسیت از 24 ساعت تا چند روز به طول می انجامد و شروع درمان ضد میکروبی را به تاخیر می اندازد. آنتی بیوتیک در دندانپزشکی اطفال پس بهتر است در موارد کلینیکی خاص بهترین حدس را در مورد این که عامل پاتوژن به وجود آورنده آن کدام است و این که کدام آنتی بیوتیک علیه این ارگانیسم بیشترین تاثیر را دارد، به عمل آوریم. این آنتی بیوتیک یا ترکیبی از آنتی بیوتیک ها تا زمانی که نتایج کشت و تست حساسیت آماده شوند، مورد استفاده قرار می گیرند. عفونت های دندانی و پریودنتال عمدتا به وسیله باکتریهایی که به طور طبیعی در دهان، گلو و قسمت فوقانی دستگاه گوارش کلونیزه می شوند، مانند استرپتوکوک های هوازی و بی هوازی، گونه های میکروکوکوس ها، باکتری های گرم منفی بی هوازی(باکتروئیدها، فوزوباکتریوم ها و ویونلاها)، و گاهی استافیلوکوک و اسپیروکت ها ایجاد می شوند. بسیاری از این میکروارگانیسم ها به پنی سیلین حساس هستند، لذا پنی سیلین ها مفیدترین دسته آنتی بیوتیکی برای عفونت های دندانی و پریودنتال هستند. گاهی عفونت های دندانی به وسیله باکتری های گرم منفی هوازی مانند اکتینومایسیس ها یا قارچ ها ایجاد می شوند. در این موارد دیگر مواد ضد میکروبی را برای سندرم های کلینیکی دندانپزشکی و پزشکی مختلف و مکان های عفونت ارائه می کند، متناوبا تجدید نظر و چاپ می شوند. اطلاعات به دست آمده از لابراتوارهای میکروبیولوژی کلینیکی محلی، می تواند برای اطلاعاتی در مورد الگوهای حساسیت آنتی بیوتیک موضعی به پاتوژن های معمول مورد استفاده قرار گیرد. مطالب مرتبط : داروهای ضد التهابی چیست؟ توصیه های مهم راجع به بهداشت و سلامت دندان اطفال چگونه با آبسه دندان کودکان، کنار بياييم ؟

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال