ناهنجاری های دندانی با مکیدن انگشت

ناهنجاری های دندانی با مکیدن انگشت

همانطور که دندانپزشک اطفال در تهران، دکتر رکنی، در موضوعات قبلی مکیدن انگشت در کودکان و عادات ثانویه را توضیح دادند، در این پست، این دندانپزشک اطفال خوب در تهران، ناهنجاری های ناشی از این مورد را به طور کامل شرح می دهند.

  • بد روي هم قرار گرفتن دندان ها

با توجه به بررسي ها ، مكيدن بلند مدت انگشت روي چگونگي رشد دندان ها تاثير مي گذارد .فشار انگشت روي دندان ها مي تواند منجر به جابجايي و بد شكل قرار گرفتن آنها مي شود. شدت بد شكل گيري دندان ها بستگي به جهت اين فشار ، مدت و تناوب آن و نيز شدت مكيدن دارد. با توجه به بررسي ها مكيدن انگشت به مدت طولاني مي تواند دندان ها را به شكلي قرار دهد كه وقتي روي هم قرار مي گيرد دندان هاي بالا جلوتر از دنان هاي پايين قرار بگيرد و يا ميان دندان هاي بالا يي و پاييني فاصله ايجاد گردد .94% كودكاني كه انگشت مي مكند دندان هايشان به درستي روي هم قرار نمي گيرد.

  • فاصله افتادن ميان دندان هاي پيشين بالايي و پاييني

از جمله شايع ترين شكل بد قرار گرفتن دندان ها به روي هم در ارتباط با مكيدن انگشت ، فاصله افتادن ميان دندان هاي پيشين بالايي و پاييني است .بررسي روي 723 كودك كه انگشت مي مكيدند نشان داد كه 88% آن ها با اين مشكل روبرو بودند .از جمله مشكلات ناشي از اين طرز قرار گرفتن دندان ها مي توان به ساييدگي دندان ها ، خستگي و اسپاسم عضلات دهان اشاره كرد. كودكاني كه دندان هاي قدامي بالا و يا نيششان از هم فاصله دارد در جويدن غذا كارايي لازم را ندارند .اين بچه هابه خصوص از گاز زدن به سيب يا ذرت و غذاهايي با اين ماهيت اكراه دارند زيرا نمي توانند دندان هاي بالايي و پاييني خود را به هم برسانند تا درست گاز بزنند.

  • حركت زبان

در اشخاص سالم عمل بلع به اين شكل عمل مي شود كه زبان به سق بالاي دهان نزديك مي شود و فشار وارد به غذا،عمل بلع را ممكن مي سازد .اما در كودكاني كه ميان دندان هاي بالايي و پاييني آن ها فاصله افتاده ،زبان بايد به اجبار اين فاصله را پر كند. بچه هايي كه با اين طرز بلع روبرو مي شوند اغلب از ناراحتي معده شكايت مي كنند كه علتش مي تواند بلعيدن هواي اضافي باشد. ممكن است اين مشكل به مرور بيشتر شود كه علتش از يك سو فشار زبان به سمت جلو و از سوي ديگر مكيدن انگشت است.

  • پيش آمدگي دندان هاي بالايي

فشار انگشتبه دندان هاي بالايي سبب مي شود كه اين دندان ها به سمت جلو امتداد پيدا كند. كودكاني كه دندان هاي بالايي پيش آمده دارند دو برابر ساير كودكان با شكستگي و آسيب دندان ها بر مي خورند. يكي از مشكلات ناشي از پيش آمدگي دندان هاي بالايي اين است كه بسته شدن لب ها با دشواري صورت مي گيرد و از آنجايي كه دهان بر خلاف بيني داراي مكانيزم تصفيه نيست با بازماندن دهان ،باكتري ها به راحتي وارد بدن مي شوند .جمع آوري بزاق در دهان هم دشوار مي شود.

  • بد روي هم قرار گرفتن دندان هاي خلفي

مشكلي است كه براي دندان هاي عقبي،قوس دندان ها و سق ايجاد مي شود. در حالي كه علت بسياري از بد روي هم قرار گرفتن هاي دندان هي قدامي ناشي از مكيدن ادامه دارشست است،مشكل خلفي ناشي از فشار گونه ها و زبان مي باشد. در جريان فعاليت مكيدن عضلات گونه ها به سمت داخل و در خلاف جهت قوس دندان هاي بالايي مقبض مي شوند وبه باريك شدن آن منجر مي گردند. از طرف ديگر حركت زبان منجر به بسط قوس پاييني دندان ها ميگردد.در نتيجه ممكن است بعضي از دندان هاي بالايي به جاي اينكه بيرون از دندان هاي پاييني قرار گيرند،در داخل آن جاي بگيرند.

  • خلفيCross-bite

بررسي هاي متعدد نشان داده اند كه عادت مكيدن انگشت يا مكيدن پستانك مي تواند منجر به cross-bite خلفي شود.با توجه به يك بررسي كه در سوئد انجام شد 0% از 445 كودكي كه پستانك مي مكيدندو 25%كودكاني كه انگشت مي مكيدند با اين مشكل رو برو بودند. مشكل فوق مي تواند ك طرفه يا دو طرفه باشد.

  • Cross-bite دو طرفه

شرايطي است كه تعدادي از دندان هاي بالايي در هر دو سمت دهان به سمت مركز دهان امتداد پيدا مي كند .باريك شدن آرواره ي بالايي سبب مي شود كهدندان ها در كنار ه و به طور فشرده رشد كنند. در اين شرايط زبان كارايي خود را براي نزديكي به سق و كمك به بلع از دست مي دهد.در ضمن امكان آن است كه در سخن گفتن نيز مشكلاتي به وجود آيد .

  • Cross-bite يك طرفه

اين اشكال به مراتب رايج تر از حالت قبلي است .اشكال مهم اين ناراحتي آن است كه به هنگام جويدن يا گاز زدن ،آرواره يالايي به يك سمت دهان متمايل مي شود. ناراحتي فوق مي تواند به ساييدگي دندان ها ،گاز گرفن لپ ها در داخل دهان و… منجر گردد.

  • به داخل متمايل شدن دندان هاي پيشين پاييني

اگر كودك شست خود را در پشت دندان هاي پسين پاييني قرار دهد و در اين حالت آن را بمكد ،ممكن است دندان اي پيشين او به سمت داخل دهان عقب نشيني كند.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال