نقش هر دندانپزشک در دندانپزشکی جامعه نگر

دندانپزشک مهم است که به این موضوع پی ببرد که وضعیت سلامت دهانی و نیازهای کودکان دریافت کننده خدمات در مطب دندانپزشک اطفال ممکن است حاکی از وضعیت و نیازهای کلیه کودکان جامعه نباشد .

بنابراین چالش دندانپزشکان ، نگاهی فراتر از مطب انفرادی دندانپزشک و برآورد گسترده از نیازهای جامعه شان و در عین حال برآورد نقش خود در بهبود سلامت دهانی کل جامعه است .

درسال 2003 ، در آخرین بازنگری انجمن مسئولان دندانپزشکی ایالتی و کشوری ( ASTDD ) یک طرح برآورد نیاز را طراحی و منتشر نمود . این طرح برای کمک به جوامع در شناسایی نیازهای سلامت دهانی خود و پرداختن به آنها طراحی شده است . این طرح به عنوان طرح 7 قدمی ASTDD نامیده می شود . این طرح یک روش ساده شناسایی نیازهای بهداشت دهانی جامعه را برای طراحی برنامه ای که بر اساس منابع موجود به این نیازها بپردازد را ارئه می کند . از دیرباز ارزیابی نیازها به یافته های معاینات داخل دهانی وابسته بوده که انجام این نوع معاینات نوعا گران و وقت گیر است . طرح ASTDD روش جایگزین ارزیابی نیازها بوده که مقرون به صرفه تر است و از منابع اطلاعات موجود بهره می گیرد . همچنین ارزیابی نیازها بر اساس جامعه فرصت خوبی در اختیار گذارده تا به جامعه در مورد اهمیت سلامت دهانی آموزش داده شود .

دندانپزشک علاوه بر مشارکت در فعالیت های ارزیابی نیاز ، اغلب برای شرکت در سایر فعالیت های جامعه نگر ، از جمله تبلیغ فلوریداسیون منابع آب جامعه ، شرکت در فعالیتهای بهبود سلامت مدرسه و جامعه و حمایت از پزشکان برای تامین هزینه های کاربرد وارنیش فلوراید برای کودکان در معرض خطر و راهنمایی سیاست گذاران در مورد برنامه های خدمات دندانپزشکی از جمله تامین خدمات درمانی نیازمندان نیز دعوت می شود . پشتیبانی و راهنمایی دندانپزشکی که وارد فعالیت های دندانپزشکی جامعه نگر شده را می توان از طریق منابع مختلفی ، از جمله بخش های سلامت دهانی شعبات جامعه نگر ایالتی ، هیات های استانی سلامت ، جامعه پزشکی و هیات ها و سازمان های مختلف جامعه جویا شد .

یک مساله مهم که اغلب دندانپزشکان با آن درگیرند ، بهبود دسترسی اعضای جامعه آنها به خدمات دندانپزشکی است .

22

دندانپزشکی جامعه نگر بدین صورت تعریف می شود : ” علم و هنر پیشگیری و کنترل بیماری دندانی و ارتقاء سلامت دندانی از طریق تلاش های اجتماعی سازماندهی شده . برداشت غلط شایع درمورد دندانپزشکی جامعه نگر این بوده که هدف اصلی آن ارائه خدمات دندانپزشکی به افراد کم درآمد است . با وجودی که این امر مهم بوده ، ارائه حقیقی خدمات دندانپزشکی فقط یکی از جنبه های دندانپزشکی جامعه نگر است .

سه عملکرد اصلی جامعه نگر که بوسیله موسسه مطالعات پزشکی در سال 1988 مشخص شده اند عبارتند از ارزیابی ، تعیین خط مشی و بیمه . فعالیتهای عمده دندانپزشکی جامعه نگر را می توان به گروه های مشابهی تقسیم بندی نمود .

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال