کارایی لیزرهای Er:YAG

کارایی لیزرهای Er:YAG

نمای مینای تراش خورده با لیزر Er:YAG و Er:Cr:YSGG، مشابه حالت گچی است. تصاویر اسکن شده از میکروسکوپ الکترونی نشان داده که سطح حت تابش لیزر باعث افزایش گیر مواد ترمیمی می شود و آن را برای کاربرد کامپوزیت و کامپومر مطلوب می سازد. مطالعات فراوانی روی توانایی لیزرهای اربیوم در افزایش استحکام و سیل مواد ترمیمی صورت پذیرفته که نتایج متفاوتی را به همراه داشته است. مطالعات اولیه که در سال 1996 صورت گرقت نشان داد که نمونه های تحت تابش با لیزر استحکام باند بین ماده ترمیمی و دندان را نسبت به گروه تراش خورده با هندپیس و اسید اچ افزایش می دهد و لیزر Er:YAG را می توان برای تراش به کار برد به طوری که سطح عاج باقی مانده برای ایجاد باند مستحکم با کامپوزیت مناسب باشد. استحکام باند مینای اچ نشده تحت تابش با لیزر Er,Cr:YSGG بسیار بیشتر از مینای تراش خورده با فرز است، اما تفاوتی در دو گروه از نظر استحکام باند روی عاج وجود نداشت. این در حالی است که تعدادی از مطالعات دیگر از کاهش استحکام باند بر اثر تابش لیزر نسبت به گروه شاهد (کاربرد باندینگ ـ Single bottle) گزارش داده اند. در مورد براکت های ارتودنسی روی مینا نیز نتایج متفاوتی حاصل شده است.

نقش لیزرهای بافت سخت در دنداپزشکی ترمیمی؛ Er:YAG

آماده سازی مینا با لیزر Er,Cr:YSGG (توان 2 وات تناوب 20 هرتز و انرژی 100 میلی ژول) باندی با قدرت استحکامی در حد اسید اچ داشته است. کم کردن توان به نصف میزان فوق (20 هرتز، 40 میلی ژول) باعث کاهش آشکار استحکام این باند می شود، از آن جا که تفاوت نتایج حاصل از مطالعات مختلف فراوان بود، کاربرد لیزر Er,Cr:YSGG به تنهایی و به عنوان جایگزین مناسبی برای روش های عادی افزایش استحکام باند و نیرهای پرسلنی نشان داده شده است که دندان اچ شده با لیزر نتایجی در حد کاربرد اسید فسفریک یا اسید مالیک دارد. لیزر Er,Cr:YSGG نیز برای افزایش استحکام بین مواد ترمیمی و دندان با موفقیت به کار برده شده است.
با این حال تفاوت نتایج به دست آمده می تواند حاصل نوع تنظیم قدرت انرژی، ماده ترمیمی به کار رفته، و کاربرد توام لیزر با اسید اچ یا بدون آن باشد. در مورد لیزر Er:YAG نشان داده شده است که نیازی به کاربرد اچینگ وجود ندارد. لیزرهای اربیوم در پایین ترین حد انرژی خود در زیر حد تراش دندان، دارای بهترین کارایی برای آماده سازی سطح مینا می باشند. این نوع کارکرد باعث کاهش میزان دبری های حاصل از تراش می گردد و اثر آن ها را در پایین آوردن قدرت باند به حداقل خواهد رساند.
دوباره باند شدن سطوح عاجی، نشان داده شده است که کاربرد لیزر اربیوم باعث باز شدن توبول های ادنتوپلاستیک خواهد شد. امروزه اکثر دندانپزشکان روش باندینگی را انتخاب می نمایند که دارای خاصیت اچ شوندگی ملایم خود به خودی یا به عبارت دیگر one bottle باشد. لذا کاربرد اسید اچ روی سطوح تابیده شده با لیزر Er:YAG به عنوان یک انتخاب بر عهده درمانگر خواهد بود.
ادامه دارد ….

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال