کاربرد لیزر اربیوم جهت کاهش تعداد باکتری ها در درمان های اندودنتیک

کاربرد لیزر اربیوم جهت کاهش تعداد باکتری ها در درمان های اندودنتیک
مطالعات فراوانی وجود دارد که بر خاصیت باکتریوسیدی لیزر اربیوم مانند لیزرهای دیگر، حکایت دارد. به شکل خاص می توان از لیزر اربیوم برای کاهش باکتری های داخل کانال ریشه در طی درمان های اندودنتیک استفاده نمود. مطالعات نشان داده است تمام لیزرها در کاهش باکتری های داخل کانال موثر هستند. حتی انواعی از باکتری ها هستند که بر اثر bleaching هم نابود نمی شوند؛ تحت تاثیر انرژی لیزر قرار می گیرند. کاربرد لیزر اربیوم در اندودنتیک در جای دیگری بحث خواهد شد.

کاربرد لیزر اربیوم در بیماری های پریودنتال
از آنجا لیزرهای خانواده اربیوم دار در طول چند سال گذشته بسیار مورد توجه بوده اند، تحقیقات زیادی بر روی درمان های پریودنتال با استفاده از این نوع اشعه صورت گرفته است. مطالعات منتشر شده نشان می دهند که لیزر اربیوم را می توان به عنوان وسیله ای کمکی برای تمیز کردن سطوح ریشه استفاده کرد. چرا که این لیزرهای اربیوم در درمان ضایعات اطراف ایمپلنت و قدرت مناسب برای کار بر روی استخوان با حداقل عارضه جانبی لازم است.

کاربرد لیزر اربیوم جهت کاهش تعداد باکتری ها در درمان های اندودنتیک

موارد بالینی کاربرد لیزر Er:YAG در دندانپزشکی ترمیمی
تمام دستگاه های لیزر اربیوم این توانایی را دارند که قدرت زیاد آن برای تراش مینا و انرژی کمتر برای کار روی عاج، پوسیدگی ها و بافت های نرم تغییر یابد. هر چه میزان آب بافتی بیشتر باشد، انرژی لیزر کمتری برای تراشیدن آن لازم است. به عنوان مثال، مینا حاوی 3% آب، 1% مواد آلی و 96% مواد معدنی است. در حالی که آب داخل عاج تا 10% می رسد و مواد آلی و معدنی آن به ترتیب 20 و 70 درصد است. حجم آب در داخل دندان پوسیده بیشتر و به نسبت، میزان مواد معدنی آن کم است. به همین دلیل، انرژی های زیر برای کار روی بافت های مختلف پیشنهاد می گردد :
مینا : 8-4 وات
عاج : 5-2 وات
پوسیدگی : 3-1 وات
استخوان : 3-1/5 وات
بافت نرم : 3-1 وات

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال