8 پدیده ی پیش روی دندانپزشکی کودکان در قرن 21

از نظر دندانپزشک 8 پدیده ای که باید در قرن 21 به آنها پرداخت به قدری مهم هستند که مروری بر آنان از اهمیت خاصی برخوردار است .این مسائل شامل موارد زیر می شود :

  • تکنولوژی :

تکنولوژی سریعا در حال تغییر است و اثرات آن بر روی دندانپزشک و دندانپزشکی مشهود است . دندانپزشکی بدون درد نمونه ای از پیشرفت ها است که دندانپزشک ترمیمی با لیزر آن را بوجود می آورد.سیستم های دیجیتال فراگیر شده اند ، مواد به طور دائم تغییر می کنند و سیستم های ثبت مشکلات و سوابق بیماران جهت پیگیری درمان ، برنامه ریزی های زمانی و صورتحساب ها در دسترس هستند.

  • بدرفتاری با کودک و غفلت :

بدرفتاری با کودک و غفلت ، جنبه های زشت و آزاردهنده از مشکل کلی تر سوء عملکرد خانواده در جامعه ماست

  • کودکان فقیر :

علیرغم تمام دستاوردهای دندانپزشکی پیشگیرانه در 50 سال گذشته ، کودکانی که در محیط های فقیر به دنیا می آیند ، دارای ریسک افزایش یافته ای برای ایجاد پوسیدگی های دندانی هستند .

  • رضایت نامه آگاهانه و مدیریت خطر :

رضایت نامه آگاهانه وسیله ای قانونی است که از حق بیمار در مورد اینکه بدون اجازه خودش نباید لمس شده یا درمان شود ، دفاع می کند . با فرض این مساله ، این حق یک انسان بال است که اگر قرار باشد یک عمل کننده علوم بهداشتی بر بدن او عملی مرتکب شود ، تعیین نمایند که چه چیزی باشد .

  • دندانپزشکی بر پایه شواهد :

بیشتر کارهای دندانپزشکی بر پایه مجموعه اعمالی که به طور تاریخی بی خطر بوده ، می باشد و دندانپزشکان و دانشمندان این درمان ها را به طور غیر رسمی بر اساس شیوع و طول مدت کاربرد آنها در جامعه پزشکی به عنوان “استاندارهای درمانی” توصیه می نمایند.

 

  • ارائه خدمات سلامت و راهبردهای پرداخت :

به دلیل برنامه اصلاحی مراقبت جهانی در ایالات متحده ، امروزه در دندانپزشکی کودکان به آموزش این موضوع ها به دندانپزشک اطفال نیازمندیم .

ارزیابی خطر پوسیدگی و ظهور دندانپزشکی کودکان در جامعه جهانی :

ارزیابی خطر پوسیدگی ، علم متحول کننده ای است که می تواند هزینه ها را به وسیله ی شخصی سازی مراقبت و ارتقاء کیفیت درمان ها کاهش داده و از انجام درمان های غایرضروری با شواهد سودمندی پایین جلوگیری کند .

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال