لیزر چه نقشی در فیشور سیلانت دارد؟

تاثیرات کلینیکی لیزر سطوح دندان در انجام فیشورسیلانت :

یک بررسی سیستماتیک و متاـ انالیز

این مطالعه سیستماتیک به هدف ارزیابی تاثیرات امادگی لیزر در مقایسه با انواع دیگری از روش های آمادگی سطوح دندان به صورت شیمیایی و یا مکانیکی می باشد. خصوصا در انجام فیشور سیلانت!

اول گریزی به دندانپزشکی پیشگیرانه بزنیم :

در سال های اخیر توجه زیادی به دندانپزشکی پیشگیرانه شده است. تکنیک های بسیاری برای پیشگیری و کاهش خطر پوسیدگی به کار گرفته اند.

این تکنیک های پیشگیری از پوسیدگی دندان عبارتند از : اصلاح رژیم غذایی، فلورایدهای موضعی و سیستمیک، جایگزین های قند، درزگیرهای گودال و شکاف، واکسن های پوسیدگی و غیره.

لیزر و دندانپزشکی پیشگیرانه :

مواد و روش ها :

جستجوی سیستماتیک این مقاله تا ژانویه سال 2019 می باشد.

فقط کارآزمایی بالینی آن به صورت تصادفی می باشد.

نتایج :

به گفته دندانپزشک اطفال خوب در تهران 5 مطالعه در رابطه با بررسی سیستماتیک و سه مورد به صورت متاآلیز انجام شده است.

همه این مطالعات نرخ شان به این صورت بود که یک خطر بالای کلی روی بایس معرفی شده توسط انجام آن، داشته است.

سه مطالعه تاثیرات کلینیکی فیشورسیلانت با اسید یا لیزر اچینگ ارزیابی شده بود، یک در مقایسه با اسید اچینگ در مقابل لیزر ترکیبی از اسید اچینگ. دیگری هم تاثیر لیزر روی پارامترهای ابجکتیو و سابجکتیو و اتسرس حین سیلانت کردن در کودکان بوده است.

فیشورسیلانت

متآنالیز هیچ تفاوت چشمگیری بین امادگی لیزر و اماده سازی اسید اچینگ نشان نمی دهد.

یک مطالعه ای گزارش شده بوده که اماده سازی لیزر به عنوان یک ماده کمکی برای اسید اچینگ میزان احتباس را افزایش می داد.

هیچ تفاوت خاصی در بروز پوسیدگی دیده نشده بود.

از نظر میزان ضربان قلب، اشباع اکسیژن یا میزان اضطراب ناشی از دندانپزشکی بین اسید اچینگ و آماده سازی لیزر نیز دیده نشده است.

حرف آخر :

شواهد محدود نشان داده که لیزها می توانند به عنوان یک روش پیش تصفیه موثر باشند.

میزان احتباس شبیه به اچینگ اسید معمولی بوده است.

با این حال، مطالعات مربروطه یک خطر بالایی در این رابطه گزارش کرده و تحقیقات بیشتر و طراحی شده بیشتری نیاز می باشد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال