قصه گویی برای کاهش اضطراب دندانپزشکی کودکان خوبه؟

تاثیر قصه گویی روی اختلال اضطراب و رفتاری کودکان تحت جراحی های دهان و دندان :

یک آزمایش کنترل شده تصادفی

پس زمینه :

یکی از ترسناک ترین روش ها بین کودکان، جراحی است.

این مطالعه به هدف ارزیابی تاثیر قصه گویی به صورت تصویر گری شده وبرای اختلالات رفتاری در کودکان بعد از جراحی صورت گرفته است.

متدهای این مطالعه چیست؟

در این ازمایش کلینیکی کنترل شده به صورت تصادفی، 60 کودک بین 4 تا 8 سال تحت جراحی آدنوتونسیلکتومی قرار گرفتند.

به دو گروه تقسیم می شدند که براساس اعداد تصادفی بود.

در گروه مداخله، کتاب هایی تصویرگری شده که برای کودکان توسط محقق خوانده می شد، حدود 30 دقیقه، شب قبل از جراحی.

اضطراب کودک با استفاده از RCMAS اندازه گیری می شد و پرسشنامه هایی در رابطه با اختلال رفتاری قبل و 10 روز بعد ، با خواندن کتاب انجام گرفت.

داده ها با استفاده از امارهای تشریحی آنالیز می شدند، و تست  Mann–Whitney U غیر پارامتریک، و تست Wilcoxon signed-rank هم انجام گرفت.

نتایج تحقیق به چه صورت بود؟

نتایج نشان می داد که امتیازهای اضطراب روحی روانی به این معناست، تمرکز یا نگرانی های اجتماعی و اضطراب کلی، به جز نگرانی، به لحاظ آماری، کاهش چشمگیری در گروه مداخله ای داشته است.

خصوصا بعد از خواندن کتاب، اما به این معنا بود که اضطراب کلی و سه بعدش به لحاظ آماری تفاوت های چشمگیری نشان نمی داد.

ترس کودک از دندانپزشکی

قبل و بعد از درمان در گروه کنترل.

امتیاز های معنادار پرسشنامه اختلال رفتاری، به طور چشمگیری در گروه مداخله ای بعد از خواندن کتاب کاهش داشت.

اما به طور خاصی در گروه کنترل افزایش دیده می شد.

در آخر چه شد؟ جمع بندی این تحقیق چه بود؟

نتایج نشان داد که مطالعه کتاب های تصویرگری شده، در کاهش اضطراب و اختلالات رفتاری در کودکان بعد از جراحی تاثیرگذار بوده اند.

به نظر می رسد که این کتاب ها راهی جدید و خلاقانه برای پرت کردن حواس کودکان بودند و به عنوان یک روش مراقبتی و حمایتی استفاده می شدند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال