اندازه دندان مردها با زن ها فرق دارد؟

تفاوت در اندازه دندان های مردان و زنان :

تنوع در اندازه دندان با توجه به معاینه دندانپزشک اطفال

به طور کلی مردها دندان های بزرگتری نسبت به زن ها دارند. در این زمینه همچنین تفاوت های نژادی دیده شده است. به گفته دندانپزشک اطفال اندازه دندان زمانی غیر طبیعی گفته می شود که ابعاد آن 2 واحد انحراف معیار از میزان متوسط انحراف داشته باشد. این انحراف ممکن است عمومی یا موضعی باشد و کل دندان یا بخش هایی از دندان را درگیر کند. میکرودنشیا به عنوان دندان های کوچکتر از حد نرمال تعریف می شود. میکرودنشیای عمومی یک وضعیت نادر است که در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده هیپوفیز رخ می دهد. میکرودنشیای موضعی با درگیری دندان منفرد شایع تر بوده و اغلب با هیپودنشیا همراه می باشد؛ که در مطلب قبلی نسبت به آن اشاره کردیم.

فرق اندازه دندان مرد و زن

میکرودنشیا بیشتری مربوط به مولرهای سوم و لترال های ماگزیلا می باشد. شیوع میکرودنشیا در لترال های ماگزیلا اندکی کمتر از 1% می باشد. تابش اشعه به فکین طی تکامل دندانی ممکن است باعث میکرودنشیا در آن منطقه شود. ماکرودنشیا به عنوان دندان بزرگتر از اندازه نرمال تعریف می شود.

ماکرودنشیای عمومی بسیار نادر است اما در مواردی همراه با ژیگانتیسم دیده می شود. گاهی اوقات ممکن است ساختارهای دوتایی به اشتباه ماکرودنشیا تلقی شود. در هیپرتروفی مادرزادی یکطرفه صورت، ماکرودنشیا ممکن است به صورت یکطرفه در سمت درگیر دیده شود که معمولا از نظر مرحله تکاملی دندانی نیز متفاوت خواهد بود.

ناهنجاری های مورفولوژیک چیست؟

ناهنجاری های مختلفی می تواند در مورفولوژی دندان اتفاق بیفتد. همانطور که قبلا هم اشاره کرده ایم، مورفولوژی دندان غالبا توسط فاکتورهای ژنتیک تعیین می شوند. در نتیجه بسیاری از ناهنجاری ها، به گفته دندانپزشک، در زمینه علوم مردم شناسی بهتر درک می شود. هرچند تکامل دندان ها ممکن است شماری از فاکتورهای تاثیرگذار خارجی مثل اثرسیتوتوکسیک دارو، تروما، رادیاسیون یا درگیری های پالپی وجود داشته باشد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال