منظور از ناهنجاری های دندان در اندازه چیست؟

ناهنجاری های دندان از لحاظ اندازه

همانطور که به گفته دندانپزشک کودکان در مطلب قبلی شرح داده شد، به ناهنجاری های تعداد دندان ها پرداخته شد. انواع این ناهنجاری ها به دو دسته هیپردنشیا و هیپودنشیا تقسیم شدند. سندرم هایی که نشان دهنده هیپردنشیا و هیپودنشیا بودند، شامل سندرم داون، سندرم اوروفاسیال دیجیتال نوع 1، بیماری کروزون و سندرم هالرمن اشتریف هستند. اما در ناهنجاری های اندازه این موضوع متفاوت است، و به مواردی همچون میکرودنشیا و ماکرودنشیا، فیوژن، و ژمیناسیون خواهیم پرداخت.

ناهنجاری های اندازه :

میکرودنشیا و ماکرودنشیا :

ناهنجاری های اندازه دندان در میکرودنشیا و ماکرودنشیا تظاهر می کند. تصور می شود که میکروزومی یکطرفه صورت ناشی از هماتوم شریان رکابی طی تکامل جنین بوده که باعث عرضه ناقص مواد غذایی به سمت مبتلای صورت می شود.  در این منطقه با عروق کمتر علاوه بر هیپوپلازی یک طرفه مندبیل و بدشکلی گوش، رشد کمتری رخ داده و در نتیجه آن دندان های کوچکتر تشکیل می شوند. لترال های PEG شکل مثالی از میکرودنشیا بوده و در سندرم داون شایع اند. سایر بیماری هایی که میکرودنشیا نشان می دهند شامل اکتودرمال دیسپلازی و کندرواکتودرمال دیسپلازی می باشند. تصور می شود که ناهنجاری های اندازه از مرحله تمایز شکلی تکامل دندان منشا می گیرند.

ناهنجاری دندان در اندازه

هیپرتروفی یک طرفه صورت، دندان های بزرگتری را در سمت مبتلا نشان می دهد. از میان بسیاری از عوامل که تصور می شود علت این بیماری باشند، ناهنجاری های عروقی و عصبی محتمل ترین علت در نظر گرفته می شود. دندان های درگیر علاوه بر افزایش اندازه تاج و ریشه نسبت به سمت غیر درگیر، سریعتر تکامل پیدا کرده و زودتر می رویند. سندرم اتودنتال (به عنوان اتودنتال دیسپلازی نیز شناخته می شود) شامل از دست دادن حس شنوایی صداهای با فرکانس بالا و دندان های مولر کروی شکل فیوز شده، بیماری دیگری است که شامل ماکرودنشیا می شود. دندان های منفرد دچار ماکرودنشیا نیز می توانند به علت ناهنجاری های دوتا شدن در مرحله تکامل دندانی باشند. فیوژن و ژمیناسیون شایعترین ناهنجاری های دوتایی شدن بوده و در هر تاج های بزرگ دیده می شوند.

فیوژن :

فیوژن میزان بروز 0.5% را داشته و در دندان های شیری شایع است. تعریف کلاسیک فیوژن عبارت از اتصال عاجی دو دندان در حال تکامل جنینی است. با وجودیکه دندان های فیوز شده می توانند دو اتاقک پالپ مجزا داشته باشند. ولی بسیاری از آن ها با تاج دوشاخه بزرگ و یک اتاقک پالپ تظاهر می کنند که تمایز آن ها را از دندان های ژمیناسیون مشکل می سازد.

ژمیناسیون :

ژمیناسیون فراوانی 0.5% داشته که مشابه فراوانی فیوژن بوده و در دندان های شیری شایع تر است. به طور ذهنی یک دندان دچار ژمیناسیون، تقسیم ناقص یک جوانه دندانی را نشان داده که منجر به تاج دوشاخه با یک اتاقک پالپ می شود. وقوع ژمیناسیون از یک الگوی خانوادگی تبعیت می کند و اهمیت آن مشابه فیوژن این است که هر دوی این حالات می توانند موجب تاخیر رویش دندان دائمی جانشین شوند. از لحاظ کلینیکی معمولا فیوژن و ژمیناسیون با شمارش دندان های فک افتراق داده می شود. اگر کمبود دندان ها همراه با تاج دوشاخه وجود داشت، این وضعیت فیوژن است.فیوژن با یک دندان اضافه را می توان در نظر داشته و کنار بگذاریم، چون در این حالت تعداد طبیعی دندان ها تغییر نمی کند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال