خمیردندان برای دندان خوب است یا خیر؟

چه خمیردندانی برای دندان ها خوب است؟

خمیردندان خوب چه ویژگی هایی دارد؟

آیا خمیردندان باعث سایش سطح عاج دندان می شود؟

آیا برای دندان مزیتی دارد؟

خمیردندان روی دندان ها چه عکس العملی نشان می دهد و چطور این مورد بررسی شده؟!

عوامل مرتبط با خمیر دندان برای اسنداد توبول های اکلوژن یا عاج و محافظت از عاج در برابر فرسایش و سایش عاج

مواد و روش ها :

صد و 160 نمونه عاج انسانی به طور تصادفی در 10 گروه توزیع شدند.

نمونه ها از جمله بزاق مصنوعی (60 دقیقه)، اسید سیتریک (3 دقیقه) و سایش دندان مسواک (25 ثانیه)، به طور کلی 2 دقیقه هم خمیر دندان.

این پروسه 5 بار تکرار شد، و دو متغیر به عنوان نتیجه بودند.

تحلیل سطح دنتین، و اکلوژن توبول، با اندازه گیری توبول های باز به طور کلی، مورد بررسی قرار گرفتند.

داده ها طبق بررسی هایی که دندانپزشک اطفال خوب بیان می کند، با آزمایش های Kruskal-Wallis و Mann-Whitney آنالیز شدند.

بهداشت دهان نوزادان

رگرسیون دو متغیره و چند متغیره برای مدل سازی ارتباط شیمیایی و فیزیکی فاکتورهای خمیردندان استفاده شدند.

نتایج بررسی؟!

خمیرنددان ها باعث ایجاد درحات مختلفی از DSL میشوند و در مطقه OT تفاوت چندانی نداشته اند.

همه عوامل شیمیایی و فیزیکی، به جز حضور Sn2+، به همراه dSL بودند.

منطقه OT تنها همراه با حضور Sn2+ دیده می شد.

جمع بندی این آزمایش به این شرح بود :

dSL بیشتر با غلظت کمتر همراه بود، غلظت کمتر F بیشتر از غلظت Ca2+ و PO43 بوده است، وزن بیشتر جامدات، اندازه ذرات کوچکتر و رطوبت کمتری همراه آن بود. در حالی که انسداد توبول اکلوژن با حضور Sn2+ همراه بوده است.

ارتباط بالینی :

بسته به ترکیب شیمیایی و فیزیکی آن ها، خمیردندان ها منجر به سطوح متفاوتی از اکلوژن توبول دنتین می شوند، و نیز از بین رفتن سطح عاج دنتین.

این میزان، به نوبه خود، می تواند حساسیت عاج را تعدیل کند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال